Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zapomogi

Rok akademicki 2022/2023

  1. Zapomoga stanowi formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Może ją otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. 
  2. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim. 
  3. Zapomogę przyznaje Rektor na udokumentowany wniosek studenta złożony w BS (wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu), w ramach rocznego limitu finansowego przeznaczonego na zapomogi . 
  4. Zdarzenie podane przez studenta , jako podstawa do ubiegania się o zapomogę należy udokumentować oraz dokładnie opisać, obrazując zaistniałą przejściowa trudną sytuację życiową, w jakiej znalazł się student i jego rodzina na skutek ww. zdarzenia.
  5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, należy złożyć w BS nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia, które było przyczyną lub jedną z przyczyn znalezienia się przez studenta przejściowo w trudnej sytuacji życiowej uprawniającej do przyznania świadczenia. 
  6. Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy z powodu znalezienie się w  tej samej trudnej sytuacji życiowej.
  7. Rektor w nadzwyczajnych uzasadnionych przypadkach, może zwiększyć kwotę zapomogi o ile środki przewidziane na ten cel nie zostały wykorzystane.
  8. Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku.
Maksymalną kwotę zapomogi ustala się w wysokości 2000 zł.

Pobierz wniosek

Znajdziesz nas tutaj