Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Współpraca

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcia

Akademia Pomorska prowadzi szeroko rozumianą współpracę z otoczeniem gospodarczym i naukowym subregionu słupskiego. Uczestniczy w wielu projektach mających na celu wzmocnienie powiązań sfery badawczo-rozwojowej z gospodarką, głównie na terenie Pomorza Środkowego. Corocznie bierze udział w takich przedsięwzięciach jak: targi edukacyjne ( Powiatowe Targi Edukacyjne „Akademus”, „Nauka – Praca – Kariera”, „Akademia” w Gdańsku, targi edukacyjne w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich, EDU DAY), Akademickie Spotkania z Przedsiębiorczością, Targi Pracy „Edukacja i Praca – Spotkanie Aktywnych”. Akademia Pomorska utrzymuje także stałą współpracę z Urzędem Marszałkowskim i Wojewódzkim.

Akademia Pomorska w Słupsku w partnerstwie ze Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową na Region Słupski oraz Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt:

Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 4. Kształcenie zawodowe

Działanie: 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

Okres trwania projektu: 01.05.2017 - 31.10.2018

Wartość projektu: 19 424 000,00 PLN

Kwota dofinansowania z UE: 16 496 185,45 PLN co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych

Celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej AP do wymogów praktycznego kształcenia na potrzeby gospodarki i subregionalnego rynku pracy.Cele szczegółowe projektu obejmują:

  • podniesienie jakości i zwiększenie dostępności bazy dydaktycznej niezbędnej do efektywnej realizacji kształcenia praktycznego poprzez modernizację i adaptację istniejącej infrastruktury na potrzeby specjalistycznych pracowni kształcenia praktycznego;
  • poprawę standardów wyposażenia specjalistycznych pracowni kształcenia praktycznego i subregionalnej biblioteki;
  • poprawę dostępności infrastruktury ICT i sprzętu cyfrowego niezbędnych do realizacji kształcenia praktycznego;
  • podniesienie praktycznych kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej we współpracy z przedsiębiorcami;
  • zwiększenie efektywności współpracy uczelni z przedsiębiorcami poprzez ich zaangażowanie w modyfikację programów kształcenia oraz bezpośrednio w proces dydaktyczny;
  • poprawę dostępności do infrastruktury bibliotecznej umożliwiającej kształcenie praktyczne na poziomie wyższym w subregionie słupskim
Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku

W celu większego dostosowania kompetencji absolwentów kierunków medycznych do potrzeb rynku pracy w programie kształcenia w obszarze zajęć praktycznych uwzględniono zajęcia z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych z zakresu telemedycyny, jak i zwiększenia skali współpracy z przedsiębiorcami w tym zakresie. Instytut Nauk o Zdrowiu AP w Słupsku realizuje projekt „Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku”. Wpisuje się on w realizację celów porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu poprzez zapewnienie przyszłym ratownikom medycznym, pielęgniarkom zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu telemedycyny. Do dyspozycji pozostają tu nowoczesne pracownie odzwierciedlające kontakt z pacjentem  w warunkach środowiska szpitalnego, jak i pozaszpitalnego. Przedmiotem projektu są trzy pracownie medyczne umożliwiające nauczanie w zakresie teleopieki, telescreeningu, telediagnostyki, telekonsultacji, teleedukacji i telerehabilitacji. Realizacja projektu stwarza studentom kierunków medycznych możliwość samodzielnego podejmowania decyzji w sytuacji zbliżonej do warunków naturalnych, związanej z działaniami w stanach nagłych, z poradnictwem, promocją i opieką w pielęgniarstwie na odległość, w prowadzeniu zdalnej opieki. Przyjmując podstawowe założenia telemedycyny, realizacja projektu umożliwia przygotowanie absolwenta kierunku ratownictwo medyczne do realizacji zadań zawodowych poprzez uwzględnienie w programie kształcenia, w ramach przedmiotu medyczne czynności ratunkowe, treści związanych z telemedycyną w ratownictwie medycznym. Studenci w ramach realizacji treści programowych będą potrafili przeprowadzić zdalną ocenę danych medycznych pacjenta w określonej symulowanej sytuacji klinicznej, a także zastosować wstępne leczenie w fazie przedszpitalnej, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Na kierunku pielęgniarstwo realizacja projektu stwarza studentom możliwość samodzielnego podejmowania decyzji w sytuacji zbliżonej do warunków naturalnych, związanej z działaniami w stanach nagłych, z poradnictwem, promocją i opieką w pielęgniarstwie na odległość, w prowadzeniu zdalnej opieki. Kluczowymi rezultatami projektu na kierunku pielęgniarstwo będzie umiejętność niesienia pomocy pacjentom i ich rodzinom, aktywne  uczestniczenie w planowaniu opieki, zarządzaniu samoopieką, zwłaszcza w zakresie chorób przewlekłych oraz współpracy z pacjentem i jego rodziną za pośrednictwem platformy telemedycznej. Przyjmując podstawowe założenie telerehabilitacji, realizacja projektu umożliwi również przygotowania absolwenta kierunku fizjoterapii do realizacji zadań zawodowych poprzez uwzględnienie w programie kształcenia przedmiotu fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w kardiologii. Realizacja projektu przyczyni się to do poprawy jakości świadczonych usług edukacyjnych dla studentów INoZ Akademii Pomorskiej w Słupsku. Pozwoli na dokształcanie pielęgniarek pracujących w subregionie słupskim, przekładając się tym samym na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Przyczyni się również do rozwoju działań edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia dla mieszkańców Słupska i okolic.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

W ramach projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” i zadania „Podniesienie jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo” Instytut Nauk o Zdrowiu przygotowuje strategię organizacyjną dotyczącą Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Misją Centrum Symulacji Medycznej jest podniesienie kwalifikacji medycznych z wykorzystaniem wysokospecjalistycznych szkoleń symulacyjnych. W ramach projektu – oprócz utworzenia Centrów Symulacji Medycznej dla pielęgniarek – zaplanowano także wypracowanie modelu współpracy pomiędzy uczelniami a podmiotami leczniczymi w celu doskonalenia systemu kształcenia pielęgniarek i wzmocnienia współpracy z pracodawcami dotyczącej dostosowania aspektów kształcenia ze względu na  potrzeby rynku pracy.

 

Znajdziesz nas tutaj