Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Władze Uczelni

Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku

dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

Główne kompetencje Rektora: kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz,jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów Uczelni

Dyscyplina: biologia; specjalność: geobotanika, ochrona przyrody

Kontakt: ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk

tel.: (059) 84 05 930, e-mail: rektor@apsl.edu.pl

 

 

Prorektor ds. Studentów

dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP

Główne kompetencje: nadzór i koordynacja procesu dydaktycznego i działań studenckich,

Dyscyplina: nauki filologiczne; specjalność: komparatystyka literacka, literaturoznawstwo rosyjskie

Kontakt: ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk

tel.: (059) 84 05 940, e-mail: danuta.gierczynska@apsl.edu.pl

 

 

Prorektor ds. Kształcenia

dr hab. Andrzej Urbanek, prof. AP

Prowadzi i odpowiada za sprawy związane z organizacją procesu dydaktycznego, nadzorowaniem wewnętrznych systemów jakości kształcenia, nadzorowaniem procedur konkursowych na stanowiska badawcze, badawczo-dydaktyczne i dydaktyczne oraz z realizacją ocen okresowych nauczycieli akademickich.

 Kontakt: ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk

tel.: (059) 84 05 936, e-mail: andrzej.urbanek@apsl.edu.pl

 

 

Prorektor ds. Nauki

dr hab. Dariusz Ficek, Prof. AP

Kompetencje: nadzór i koordynacja rozwoju naukowo-badawczego Uczelni oraz międzynarodowej współpracy naukowej

Kontakt: 76-200 Słupsk ul. Bohaterów Westerplatte 64

tel.: (59) 84 05 938 , e-mail: prorektor.ds.nauki@apsl.edu.pl

 

 

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy

dr hab. Marek Łukasik, prof. AP

Główne kompetencje: współpraca międzynarodowa w zakresie programów europejskich, koordynacja wymian w ramach umów bilateralnych oraz koordynacja działań na rzecz współpracy z otoczeniem zewnętrznym

Dyscyplina: językoznawstwo, specjalność: językoznawstwo stosowane (leksykografia,  lingwistyka korpusowa, translatoryka, terminologia). 

Kontakt: 76-200 Słupsk ul. Bohaterów Westerplatte 64

tel.: (059) 84 05 922, e-mail: marek.lukasik@apsl.edu.pl

 

Dyrektor ds. Organizacyjnych

mgr Marzena Łukasik

Nadzoruje administrację Uczelni, w tym m.in. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych, opracowywanie strategii i innych dokumentów związanych z planami rozwojowymi Uczelni, pozyskiwanie środków zewnętrznych z wyłączeniem środków na działalność dydaktyczną.  Kieruje gospodarką Uczelni oraz podejmuje decyzje dotyczące mienia Uczelni w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Rektora.

tel. (059) 84 05 932, e-mail: marzena.lukasik@apsl.edu.pl

 

Znajdziesz nas tutaj