Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

O projekcie

Akademia Pomorska w Słupsku w konsorcjum z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy realizuje projekt „INTERDYSCYPLINARNY INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0”.

Celem Projektu jest wsparcie pracowników naukowych Akademii Pomorskiej w Słupsku i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, prowadzących zaawansowane badania naukowe i prace rozwojowe oraz zainteresowanych transferem wyników tych badań i prac do otoczenia społeczno-gospodarczego, we wdrożeniu wyników badań naukowych i prac rozwojowych np. w formie innowacyjnych produktów lub usług, odpowiadających na zapotrzebowanie społeczne i gospodarcze.

Realizacja tego przedsięwzięcia ma także przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych i zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności i wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

W ramach Projektu możliwe będzie otrzymanie Grantu na prace przedwdrożeniowe z którego mogą być finansowane m.in. koszty wynagrodzenia naukowców/zespołów badawczych (zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności kosztów PO IR), zakup surowców i materiałów oraz kosztów usług badawczych, analiz, raportów, ekspertyz – w tym zlecanych na podstawie umów zleceń i umów o dzieło osobom niezatrudnionym u Grantodawców (AP i WSG).

Wysokość Grantu: od 20.000 zł netto do 55.000 zł netto. Budżet przeznaczony na ten cel to 1.056.000 zł netto.

Grant będzie można otrzymać składając Wniosek w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony w lutym br.

O postępach Projektu będziecie Państwo informowani na bieżąco www.apsl.edu.pl zakładka Nauka – Komercjalizacja.

Projekt Interdyscyplinarny Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowany jest w Biurze ds. Nauki do 31.12.2022r.

 

Szczegółowych informacji udziela

Sonia Hilarecka  - broker innowacji

Biuro ds. Nauki

Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Westerplatte 64 pok. 426

76-200 Słupsk

tel.+48 (059) 840 59 45

e-mail: sonia.hilarecka@apsl.edu.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu systemowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R). Całkowita wartość Projektu: 2111111 zł.

Znajdziesz nas tutaj