Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Terminy i dokumenty

Od  roku akademickiego 2022/2023 obowiązuje nowy Regulamin świadczeń dla studentów w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

Wszystkie wnioski dotyczące stypendiów składamy do urny znajdującej się przy Biurze ds. Studentów, ul. Westerplatte 64, pokój 320 lub za pośrednictwem poczty.

Z funduszu stypendialnego Akademii Pomorskiej studenci i doktoranci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

 1. stypendium socjalne,
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendium rektora,
 4. zapomogę.

Ilekroć mowa w  Regulaminie świadczeń o studencie, rozumie się przez to również doktoranta.

Świadczenia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta. Wypłata przyznanych świadczeń  następuje na rachunek bankowy studenta.

Poniżej znajduje się aktualny regulamin pomocy materialnej wraz z załącznikami.

Wnioski (załączniki) obowiązujące w roku akademickim 2022/23 są dostępne pod odpowiednim stypendium (pkt 1, 2,3 i 4 powyżej).

Termin

Studenci, którzy chcą otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium socjalne oraz stypendium rektora w roku akademickim 2022/23 powinni złożyć komplet dokumentów w terminie:

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych:

1)    od 03 października 2022 do 11 października 2022.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora :

1)    dla studentów

-  od 02 listopada 2022 do 09 listopada 2022,

2)    dla doktorantów

-   od 02 listopada 2022 do 09 listopada 2022.

Uwaga:

Wniosek o stypendium rektora powinien być potwierdzony przez Biuro obsługi studentów i doktorantów średnią ocen za rok akademicki 2021/2022.

Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku  ( link do regulaminu ) : Regulamin świadczeń

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) wprowadza, w zakresie pomocy materialnej, między innymi następujące zmiany w stosunku do regulacji dotychczasowych:

 • rozszerzenie przesłanek przyznania zwiększenia stypendium socjalnego bez ograniczania do kwestii dojazdowych;
 • rezygnacja z oświadczeń studenta o pobieraniu stypendium na jednym kierunku;
 • wprowadzenie obowiązku przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej;
 • doprecyzowanie okresu dopuszczalnego korzystania przez studenta z pomocy materialnej;
 • zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów;
 • zmodyfikowanie wymagań dotyczących przyznania stypendium Ministra oraz rozszerzenie kryteriów przyznania stypendium rektora;
 • rezygnacja z warunku „losowości” przyczyny ubiegania się o zapomogę;
 • doprecyzowanie orzeczeń uzasadniających przyznanie stypendium dla osób niepełnoprawnych;
 • rozszerzenie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie uchwalania aktu prawa miejscowego określającego przyznawanie stypendiów dla studentów;
 • bezpośrednie, a nie „odpowiednie” stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przy przyznawaniu świadczeń;

Art.88 ust.4 
Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie jest to kwota 528 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Należy zwrócić uwagę na treść zaświadczenia z OPS, MOPS, GOPS). Zaświadczenie dotyczy sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja z OPS zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy OPS nie jest informacją wystarczającą. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi. Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne.

Art.88 ust.5.
Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, implikuje odmowę przyznania stypendium. 

Art.93 ust.2. pkt1
Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1 (tj.: stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomoga; stypendium rektora i stypendium ministra) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;

„Doprecyzowano kwestię okresu, w jakim przysługują studentowi uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia. Przede wszystkim, przysługują one na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń. 

Ponadto, uczelniane świadczenia oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.” 

 Załączniki do pobrania

Kontakt:

mgr Anna Malinowska       e-mail: anna.malinowska@apsl.edu.pl

Opiekun kierunku : dietetyka, administracja, bezpieczeństwo narodowe, socjologia, prawo, pielęgniarstwo,  ratownictwo medyczne, fizjoterapia, położnictwo, kosmetologia, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, florystyka ze sztuką ogrodową

mgr Anna Ślusarczyk    e-mail: anna.slusarczyk@apsl.edu.pl

Opiekun kierunku: pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, historia, politologia, praca socjalna, biologia, ochrona środowiska, geografia, informatyka, logistyka, turystyka i rekreacja, filologia polska, filologia (angielska, rosyjska, niemiecka), fizyka techniczna, edukacja techniczno-informatyczna, inżynieria cyberprzestrzeni

Biuro ds. Studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku

ul. Bohaterów Westerplatte 64,  pokój 320 - II piętro

Przyjmowanie interesantów od wtorku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00. Poniedziałek wyłączony z obsługi interesantów.

tel. 59 84 05 944

Znajdziesz nas tutaj