Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Klauzula informacyjna RODO dla Studentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Akademia Pomorska w Słupsku informuje, iż:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Pomorska w Słupsku z siedzibą przy ulicy Arciszewskiego 22 a, 76-200 Słupsk.

2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
za pośrednictwem adresu e-mail:  inspektor@apsl.edu.pl

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji toku studiów  tj. realizacji procesu kształcenia, dokumentacji przebiegu studiów, wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, wynikających z ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.poz.1668 z późn. zm.) oraz monitoringu kariery zawodowej po ukończeniu studiów –  w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. b, c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

4.    Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:

- realizacji procesu przyznawania pomocy materialnej,

- organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet,

- prowadzania monitoringu wizyjnego, w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. c ,RODO, art. 22²Kodeksu Pracy;

5.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

- podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);  

6.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody, przy czym dane osobowe znajdujące się  w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez okres 50 lat;

7.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądana zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych dla potrzeb studiów, tj. realizacji procesu dydaktycznego i monitorowania jego realizacji, jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów;

8.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9.    Podanie danych w zakresie wymaganych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Nie podanie tych danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów;

10.    Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;

11.    Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

 

Znajdziesz nas tutaj