Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Kandydaci

Kandydaci

Informacje dla  kandydatów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Maturzysto – przyszły studencie !

AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU JEST UCZELNIĄ OTWARTĄ DLA STUDENTÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

Uczelnia podejmuje działania mające na celu stworzenie warunków sprzyjających wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością. Czyni starania, by w jak największym stopniu ułatwić swoim studentom z niepełnosprawnością edukację na poziomie wyższym. 

Staramy się dostosowywać nasze budynki do potrzeb osób z niepełnosprawnością, aby proces kształcenia przebiegał w sposób właściwy.

Wszystkich kandydatów na studia obowiązują jednolite zasady rekrutacji bez względu na to, czy są osobami pełnosprawnymi, przewlekle chorymi czy z niepełnosprawnościami.

Uwaga!!

W przypadku niepełnosprawności lub choroby przewlekłej kandydata uniemożliwiającej udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w formie przewidzianej zasadami rekrutacji , przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, na wniosek Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, podejmuje decyzję o zastosowaniu zmienionej formy egzaminu.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami wnioskuje o zastosowanie zmienionej formy egzaminu na podstawie złożonego przez kandydata kwestionariusza dla kandydatów z niepełnosprawnością i przewlekle chorych stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały. Kandydat składa kwestionariusz w BON najpóźniej do siedmiu dni przed terminem egzaminu.

Wsparcie procesu edukacji

W uzasadnionych przypadkach studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o:

 • dostosowanie form zaliczeń i egzaminów do możliwości studentów w zależności od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności tj.:

-  wydłużenie czasu trwania zaliczenia/egzaminu;

- zmianę miejsca lub terminu zaliczenia/egzaminu;

- zastosowanie alternatywnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych z użyciem dodatkowych urządzeń technicznych;

- zmianę formy zaliczenia/egzaminu – z pisemnej na ustną lub ustnej na pisemną;

- uczestniczenie w egzaminie osób trzecich, a w szczególności asystenta osoby niepełnosprawnej.

 • Student niepełnosprawny może sporządzać dla własnych potrzeb notatki z zajęć z zastosowaniem środków technicznych odpowiednich dla jego niepełnosprawności.
 • W przypadku zastosowania urządzeń rejestrujących przebieg zajęć student zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu zarejestrowanego materiału wyłącznie na użytek własny (ochrona praw autorskich).
 • Indywidualizację toku studiów oraz programu praktyk zawodowych:

- zgodnie z regulaminem studiów w uzasadnionych przypadkach studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o indywidualną organizację studiów, która upoważnia ich do ustalania z wykładowcami indywidualnego harmonogramu zaliczeń.

 • dostosowanie zajęć z wychowania fizycznego:

- studenci niepełnosprawni mają możliwość wyboru zajęć z wychowania fizycznego dostosowanych do swoich możliwości, w ramach grup wf dla studentów z ograniczeniami zdrowotnymi;

- studenci niepełnosprawni mają możliwość ćwiczenia ze swoim rocznikiem, w ramach normalnego wf, o ile ich niepełnosprawność na to pozwala - decyduje o tym wykładowca;

- formą alternatywną zaliczenia wychowania fizycznego  jest też indywidualne realizowanie  przedmiotu wg wytycznych wykładowcy (w skrajnych przypadkach zwł. niepełnosprawności lokomocyjnej może to być napisanie prac teoretycznych w wymiarze godzinowym odpowiadającym ilości godzin wf).

 • uzyskanie wsparcia finansowego w postaci stypendium specjalnego przysługującego wszystkim studentom niepełnosprawnym, niezależnie od dochodu;
 • korzystanie z pomocy Asystenta studenta niepełnosprawnego;
 • korzystanie z przystosowanych pokoi w Domach Studenta;
 • możliwość korzystania z Akademickiej Biblioteki Cyfrowej;
 • uczestniczenie w obozach letnich i zimowych;
 • bezpłatne korzystanie z siłowni;
 • bezpłatne konsultacje psychologiczne.

 Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych

 mgr Bogusława Medwid 

 TEL. 59 84 05 940

Punkt Rekrutacyjny, tel. 59 8405950

Osoby niepełnosprawne – jak wszyscy kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter rankingowy i uwzględnia oceny na świadectwie dojrzałości z wybranych przedmiotów. Postępowanie kwalifikacyjne dotyczy także osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate oraz European Baccalaureate).
 

Znajdziesz nas tutaj