Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Pozostałe wzory pism do pobrania

Do pobrania:

§ 41 Regulaminu studiów 
1. Student w przypadkach uzasadnionych względami zdrowotnymi lub ważnymi względami losowymi może ubiegać się o zezwolenie na realizację ćwiczeń terenowych, studenckiej praktyki zawodowej w innym terminie niż planowany lub w następnym roku akademickim. 
2. Rektor, wyrażając zgodę na realizację tych zajęć w następnym semestrze/roku akademickim, wyraża jednocześnie zgodę na bezpłatny warunkowy wpis studenta na następny semestr/rok akademicki. Zaliczenie przełożonych zajęć staje się jednocześnie warunkiem zaliczenia następnego roku akademickiego.

§ 36 Regulaminu studiów
1. W ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu w przypadku zastrzeżeń co do formy, przebiegu, zakresu przeprowadzonego egzaminu lub bezstronności przy wystawianiu oceny, student ma prawo złożyć wniosek do dyrektora instytutu o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. 
2. Egzamin komisyjny może być również wyznaczony przez dyrektora instytutu z powodu dostrzeżenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu egzaminu na wniosek egzaminatora, właściwego organu Samorządu Studentów lub w innych uzasadnionych przypadkach.

 

§ 64 Regulaminu studiów
1. Indywidualna organizacja studiów polega na: 1) indywidualnym doborze zajęć, metod i form kształcenia oraz ich realizacji we współpracy z opiekunem naukowym; 2) określeniu indywidualnych terminów i sposobów realizacji obowiązków dydaktycznych, wynikających z programu studiów, w tym zaliczeń, egzaminów, praktyk itp. 
2. Zgodę na realizację studiów w danym semestrze lub roku akademickim według indywidualnej organizacji studiów wydaje rektor na uzasadniony wniosek zainteresowanego studenta, złożony w ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku/semestru akademickiego. 

 

POWTARZANIE PRZEDMIOTU/SEMESTRU:

§ 38 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu studiów
Student, który w danym semestrze studiów nie osiągnął wszystkich lub części efektów uczenia się z danych zajęć, może: wystąpić do rektora, po uzyskaniu akceptacji prowadzącego zajęcia, o zgodę na powtarzanie całości bądź części zajęć (określonej brakującą liczbą punktów ECTS). W przypadku powtarzania części zajęć końcowa ocena za całe zajęcia/grupę zajęć zostanie wystawiona po osiągnięciu wszystkich efektów uczenia się;

§ 38 ust. 5 Regulaminu studiów
Student, który w danym semestrze studiów z danych zajęć uzyskał odpowiednią liczbę punktów ECTS, a nie zdał egzaminu, może wystąpić z wnioskiem do rektora o powtórzenie zajęć. Tryb powtarzania zajęć (powtarzanie indywidualne lub z rokiem niżej) określa rektor po zasięgnięciu opinii prowadzącego zajęcia. Powtarzanie przedmiotu jest bezpłatne.

§ 38 ust. 1. pkt. 2 Regulaminu studiów
Student, który w danym semestrze studiów nie osiągnął wszystkich lub części efektów uczenia się z danych zajęć, może: wystąpić do rektora o zgodę na powtarzanie semestru studiów z wyłączeniem zaliczonych zajęć;

 

URLOPY:

§ 43 1. Regulaminu studiów
Rektor może przyznać studentowi urlop: 
1) zdrowotny ze względu na długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność; 
2) macierzyński albo ojcowski z powodu bycia w ciąży, narodzin dziecka lub opieki nad nim; 
3) naukowy, przeznaczony na odbycie innych studiów, wyjazd krajowy lub zagraniczny organizowany przez szkołę wyższą lub koła naukowe; 
4) na czas trwania służby wojskowej; 
5) okolicznościowy w innych, uzasadnionych przypadkach.

§ 45 ust. 4 Regulaminu studiów 
Student powracający z urlopu trwającego dłużej niż 30 dni ma obowiązek złożenia w Biurze Obsługi Studentów i Doktorantów pisemnego oświadczenia o kontynuowaniu nauki po urlopie do dnia rozpoczęcia zajęć w danym semestrze pod rygorem skutków, o których mowa w § 27 ust. 5 pkt. 2.

 

PRACA DYPLOMOWA

§ 52 ust. 1. Regulaminu studiów
Student składa w biurze obsługi studentów i doktorantów pracę dyplomową, zaakceptowaną przez promotora, w formie pisemnej i elektronicznej najpóźniej do dnia zakończenia sesji egzaminacyjnej w danym semestrze studiów. W przypadku kierunków medycznych, dla których egzamin dyplomowy obejmuje także egzamin praktyczny termin złożenia pracy dyplomowej wyznacza dyrektor instytutu. Praca dyplomowa przed dopuszczeniem jej do obrony musi zostać poddana procedurze antyplagiatowej, zgodnie z obowiązującym w Uczelni regulaminem.

§ 52 ust. 3. Regulaminu studiów
Na wniosek studenta rektor po zasięgnięciu opinii u kierującego pracą dyplomową może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej do 31 sierpnia danego roku, dla studiów kończących się w sesji zimowej do 30 kwietnia danego roku – w przypadku: 
1) długotrwałej choroby studenta; 
2) niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z przyczyn niezależnych od studenta.

§ 52 ust. 4. 
Jeżeli okoliczności, wymienione w ust. 3, uniemożliwiły studentowi złożenie pracy w drugim terminie, wówczas rektor na wniosek studenta i po zasięgnięciu opinii u kierującego pracą dyplomową może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej o kolejne 3 miesiące.

§ 52 ust. 5. Regulaminu studiów
Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminach wskazanych w ust. 1, 3 i 4, zostaje skreślony z listy studentów lub skierowany na powtarzanie zajęć związanych z ukończeniem pracy dyplomowej bez uzupełniania różnic programowych. Ostatecznym terminem złożenia pracy dyplomowej w przypadku powtarzania zajęć jest 30 czerwca danego roku, a w przypadku studiów kończących się w sesji zimowej jest koniec lutego danego roku.

 

PRAKTYKA/ĆWICZENIE TERENOWE 

§ 29 ust. 10. Regulaminu studiów
Rektor podejmuje również decyzję w sprawie ewentualnego przesunięcia terminu realizacji praktyki w danym semestrze.

§ 41 ust. 1. Regulaminu studiów
Student w przypadkach uzasadnionych względami zdrowotnymi lub ważnymi względami losowymi może ubiegać się o zezwolenie na realizację ćwiczeń terenowych, studenckiej praktyki zawodowej w innym terminie niż planowany lub w następnym roku akademickim. 
2. Rektor, wyrażając zgodę na realizację tych zajęć w następnym semestrze/roku akademickim, wyraża jednocześnie zgodę na bezpłatny warunkowy wpis studenta na następny semestr/rok akademicki. Zaliczenie przełożonych zajęć staje się jednocześnie warunkiem zaliczenia następnego roku akademickiego.

 

PRZENIESIENIA

§ 13 ust. 2. Regulaminu studiów
Student może ubiegać się o przeniesienie ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne, jak również z niestacjonarnych na stacjonarne. Zgodę na przeniesienie wyraża rektor.
3. Zmiana wybranej ścieżki kształcenia/specjalności w ramach kierunku następuje za zgodą Rektora.

§ 12 ust. 1. Regulaminu studiów 
Student Uczelni może przenieść się do innej szkoły wyższej, o ile wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w Uczelni.

§ 12 ust. 2. i 3. Regulaminu studiów
2. Student innej szkoły wyższej krajowej lub zagranicznej może ubiegać się o przyjęcie w poczet studentów Uczelni bez postępowania rekrutacyjnego. Przyjęcie następuje za zgodą rektora. 
5 3. Student ubiegający się o przeniesienie z innej uczelni krajowej lub zagranicznej ma obowiązek przedłożyć rektorowi wniosek wraz z uzasadnieniem, zaopiniowany przez kierownika jednostki organizacyjnej, z której zamierza się przenieść, oraz z dokumentami poświadczającymi dotychczasowy przebieg studiów.

WPIS WARUNKOWY:

§ 38 ust.1 pkt. 3 Regulaminu studiów
Student, który w danym semestrze studiów nie osiągnął wszystkich lub części efektów uczenia się z danych zajęć, może wystąpić do rektora o wpis warunkowy krótkoterminowy (30 dni od rozpoczęcia semestru). Możliwość nie dotyczy zajęć, za które student otrzymał ocenę niedostateczną z zaliczenia/egzaminu, a następnie ocenę niedostateczną z zaliczenia/ egzaminu poprawkowego.

§ 45 ust. 6. Regulaminu studiów:
W przypadku gdy urlop, o którym mowa w § 43 ust.1 pkt 4 (na czas trwania służby wojskowej), przypada na okres sesji, student po powrocie z urlopu zostaje warunkowo wpisany na kolejny semestr i w ciągu 30 dni ma obowiązek zaliczyć sesję. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio.

 

WZNOWIENIE STUDIÓW

§ 39 ust. 2- 4 Regulaminu studiów:
2. Student, który po zaliczeniu pierwszego semestru studiów został skreślony z listy studentów, może wznowić studia po spełnieniu warunków określonych przez rektora z uwzględnieniem ogólnych warunków przyjęcia na studia. 
3. Rektor rozstrzyga wniosek o wznowienie studiów, uwzględniając: 
1) przyczynę skreślenia; 
2) różnice programowe wynikające z ewentualnych zmian programu studiów; 
3) osiągnięcia w dotychczasowym przebiegu studiów. 
4. Wznowienie następuje na ten sam kierunek i formę studiów, z których student został uprzednio skreślony, nie później niż 5 lat od daty skreślenia.

§ 39 ust. 1. Regulaminu studiów:
Ponowne przyjęcie osoby, która została skreślona z listy studentów w trakcie trwania pierwszego semestru studiów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia wyższe. W wyjątkowych przypadkach rektor może wyrazić zgodę na wznowienie studiów studentowi skreślonemu w trakcie pierwszego semestru, jeżeli od daty skreślenia nie minęło więcej niż 30 dni.

 

§ 31 ust. 12 Regulaminu Studiów 
Student, który nie zaliczył zajęć, ma prawo odwołania się w ciągu siedmiu dni do kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej dane zajęcia, który może zarządzić komisyjne sprawdzenie uzyskanych przez studenta wyników.

§ 15 ust. 1 Regulaminu Studiów 
Student może uczestniczyć w innych zajęciach nieobjętych programem studiów danego kierunku w uczelni macierzystej za zgodą dyrektora instytutu, w którym prowadzone są zajęcia.

 

ZMIANY

§ 18 ust. 1. Regulaminu studiów:
Student obowiązany jest poinformować niezwłocznie pracownika Biura Obsługi Studentów i Doktorantów o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu, zagubieniu legitymacji studenckiej, a także o podjęciu studiów w innej Uczelni.

§ 13 ust. 1 Regulaminu Studiów 
Student za zgodą rektora może zmienić kierunek studiów.

§ 13 ust. 1 Regulaminu Studiów 
Zmiana wybranej ścieżki kształcenia/specjalności w ramach kierunku następuje za zgodą Rektora.

Znajdziesz nas tutaj