Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Wzory podań i wniosków

Do pobrania:

Wniosek dotyczy decyzji np. IOS, powtarzania przedmiotu, przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej, przeniesień, urlopu, wznowienia studiów, zmiany kierunku studiów.

 

OPŁATY

Zasady wznoszenie opłat znajdują się na stronie BIP AP w Słupsku w zakładce:
Uchwały – Uchwała w sprawie zasad pobierania opłat za świadczenia usług edukacyjnych
Zarządzenia  w sprawie:
- zasad i wysokości opłat za kształcenie studentów n studiach niestacjonarnych ..., w sprawie wysokości opłat z tytułu różnic programowych, powtarzanie przedmiotu, wznowienia studiów oraz dodatkowych opłat 
Dotyczy: obowiązujących zarzadzań, uchwał.

 

Oświadczenia dotyczące pisania prac dyplomowych i zaliczeniowych:

 

 

 

$ 27 ust. 4 pkt. 2 
Rektor skreśla studenta z listy studentów w przypadku: 
rezygnacji ze studiów przez studenta, przez co rozumie się złożenie przez studenta w biurze obsługi studentów i doktorantów pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów;

$ 59 Regulaminu studiów
1. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej lub usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie dyrektor instytutu wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. 
2. Powtórny egzamin może odbyć się nie wcześniej niż przed upływem 30 dni i nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu. 
3. Student, który w drugim terminie nie złożył egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym lub bez usprawiedliwienia nie przystąpił do egzaminu, zostaje skreślony z listy studentów bez prawa ponownego zdawania egzaminu dyplomowego

$ 35 ust. 2 Regulaminu studiów 
Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na zaliczeniu/egzaminie jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Nieobecność na zaliczeniu/egzaminie należy usprawiedliwić przed jego rozpoczęciem. Wyjątkiem jest nieobecność spowodowana nagłym zdarzeniem losowym, w związku z którym student nie miał możliwości uczestnictwa w danym zaliczeniu/egzaminie. Niemniej jednak nieobecność musi być usprawiedliwiona w ciągu 7 dni roboczych od daty zaliczenia/egzaminu.

 

 

Znajdziesz nas tutaj