Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zapomogi

Rok akademicki 2019/2020

 

  1. Zapomoga stanowi formę bezzwrotnej pomocy finansowej. Może ją otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
  2. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.
  3. Zapomoga jest przyznawana na udokumentowany wniosek studenta (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).
  4. Wniosek o zapomogę należy złożyć w Biurze do Spraw Studentów nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia, które było przyczyną lub jedną z przyczyn znalezienia się przez studenta przejściowo w trudnej sytuacji życiowej uprawniającej do przyznania świadczenia.
  5. Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy z powodu znalezienie się w  tej samej trudnej sytuacji życiowej.
  6. Rektor w nadzwyczajnych uzasadnionych przypadkach, może zwiększyć kwotę zapomogi o ile środki przewidziane na ten cel nie zostały wykorzystane.

Maksymalną kwotę zapomogi ustala się w wysokości 1500 zł.

Pobierz wniosek :

          Prosimy o obustronny druk załącznika!

 

Znajdziesz nas tutaj