Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Stypendium socjalne

Rok akademicki 2019/2020

W roku akademickim 2019/2020 o stypendium socjalne lub  o zwiększenie stypendium socjalnego może ubiegać się student, którego dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 1045 zł netto.

 I . Wysokość stypendium socjalnego dla studentów:
 DOCHÓD (w zł) Kwota stypendium (w zł)
  0-190  600
  190.01-490  500
  490,01-660  400
  660,01-830  300
 830,01-1045,00  200
II . Kwota zwiększenia stypendium socjalnego – 150 zł z wyjątkiem:
 

 KWOTA  ZWIĘKSZENIA

 (w zł)

  zamieszkanie w Domu Studenta nr 1  300
  zamieszkanie w Domu Studenta nr 3 lub 4  350
  ERASMUS ( wg państw) 
 I.Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania  350
 II.Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy  300
 III.Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia1 , Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry  250

 

Stypendium socjalne przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta:

      Prosimy o obustronny druk każdego z załączników!

oraz w przypadku ubiegania się o zwiększanie stypendium socjalnego  z tytułu zamieszkania:

Do wniosku należy dołączyć również: 

 1. Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27,30b,30c,30e i 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 z dnia 24 stycznia 2018 r. ) z Urzędu Skarbowego dotyczące każdego pełnoletniego członka rodziny, uzyskanych w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki (bez względu na to czy dochód był osiągnięty) -    Prosimy o obustronny druk każdego z załączników!

2.    W przypadku braku osiągnięcia dochodu:

3.    Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego studenta  i członków rodziny z tytułu prowadzenia działalności opodatkowanej w formie zryczałtowanej lub w formie karty podatkowej za poprzedni rok podatkowy poprzedzający rok akademicki.

4.    Oświadczenie o dochodach członków rodziny, jeżeli rozpoczęli działalność gospodarczą w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok akademicki i rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej:

                          Prosimy o obustronny druk każdego z załączników!

5.    Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu każdego pełnoletniego członka rodziny (bez względu na to czy dochód był osiągnięty):

6.    Zaświadczenie z ZUS-u lub od pracodawcy, członków rodziny, którzy osiągnęli dochód o wysokości odprowadzonych składkach na ubezpieczenia zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia.

7.    Zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta lub studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód.

8.    Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny studenta, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki określający również liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.

9.    Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku studentów studiów niestacjonarnych, bezrobotnych członków rodziny studenta. Zaświadczenie takie jest wymagane również, w przypadku utraty dochodu. Zaświadczenie takie musi zawierać informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania.

10.    Świadectwo pracy lub inny dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta/doktoranta lub członka rodziny studenta.

11.    Decyzja o przyznaniu renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej oraz PIT 40A.

12.    Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta, o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha rzeczywistych i przeliczeniowych posiadanych w roku poprzedzającym rok akademicki (na zaświadczeniu prosimy o podanie roku poprzedzającego rok akademicki). W przypadku, gdy gospodarstwo jest dzierżawione, należy poza ww zaświadczeniem przedstawić dodatkowo:

- umowę dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,- umowę zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

- umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich za środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

13.    Zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku posiadania gruntów rolnych.

14.    Zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkół - do składu rodziny wliczane są dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia - oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (w tym przypadku należy przedstawić zaświadczenie ze szkoły lub dokument stwierdzający niepełnosprawność).

15.    Kserokopia aktu urodzenia - w przypadku rodzeństwa, które nie uczęszcza do szkół (w wieku do 7 lat).

16.    Kserokopia aktu zgonu - w przypadku śmierci członka rodziny.

17.    Zaświadczenie o wysokości zasądzonych alimentów:

 • kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub na rzecz osób spoza rodziny, albo kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • zaświadczenie właściwego organu przyznającego świadczenie pieniężne w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów z określeniem jego wysokości, bądź o jego braku za rok kalendarzowy, z którego określa się dochód;
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;
 • kopia prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 • kopia odpisu wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację.

18.    Informację z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka.

Ciężar udowodnienia stanu faktycznego rodziny spoczywa na studencie.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiągniętych przez osoby o których mowa w art. 88 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przypadku, gdy:

 1. ukończył 26. rok życia;
 2. pozostaje w związku małżeńskim,
 3. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 3;
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Student, o którym mowa powyżej, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych:

Prosimy o obustronny druk każdego z załączników!

Dochód utracony lub uzyskany 

Dochód rodziny może być pomniejszony o dochód utracony lub powiększony o dochód uzyskany. Fakt ten należy dodatkowo udokumentować zaświadczeniem o wysokości utraconego lub uzyskanego miesięcznego dochodu netto.

Za utratę dochodu uznaje się następujące okoliczności:

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratę zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106,138,357,398,650),
 • utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucyjnej alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utratę świadczenia rodzicielskiego,
 • utratę zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utratę stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wówczas do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający utratę dochodu np.: świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu;
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta/doktoranta lub studenta/doktoranta o ile osoby te są wliczane do składu rodziny studenta/doktoranta (zasiłek dla bezrobotnych należy podać w wys. netto za jeden pełny miesiąc);
 • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego studenta/doktoranta lub członka rodziny studenta/doktoranta i okresie na jaki został on udzielony;
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS o utracie zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego itp.
 • zaświadczenie z opieki społecznej o utracie świadczenia rodzicielskiego.

Za dochód uzyskany uważa się następujące okoliczności:

 • zakończenie urlopu wychowawczego;
 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej;
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego,  świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utarcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Wówczas do wniosku należy dołączyć :

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny, w których dochód był osiągany;
 • w przypadku uzyskania dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia, dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Znajdziesz nas tutaj