Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Stypendium rektora

Rok akademicki 2019/2020

Stypendium rektora  dla studentów

Prosimy o obustronny druk każdego z załączników!

UWAGA ! Student ma obowiązek uzyskać wpis średniej ocen za  poprzedni rok akademicki na wniosku o stypendium rektora w dziekanacie.

1.Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

2. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: 

1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty; 
2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.  

3. Stypendium rektora dla studentów z tytułu wysokie średniej ocen otrzymuje nie więcej niż 7.5 % studentów każdego kierunku i formy studiów wybranych w danym roku.

4. W przypadku, gdy 7,5% studentów każdego kierunku studiów wybranych na danym roku stanowi liczba niecałkowita zaokrągla się matematycznie w następujący sposób : do 0,49 osoby w dół do liczby całkowitej, a od 5,00 osoby w gorę do liczby całkowitej, z zastrzeżeniem ze stypendium musi otrzymać co najmniej jedna osoba.

5. Stypendium rektora dla studentów z tytułu osiągnięć naukowych lub artystycznych może otrzymać student, który w poprzednim roku  akademickim uzyskał osiągnięcia naukowe lub artystyczne, które klasyfikują go na liście rankingowej obejmującej nie więcej niż 1 % liczby studentów uczelni, którzy uzyskali największą liczbę punktów za osiągnięcia naukowe lub artystyczne.

6. Stypendium rektora dla studentów z tytułu posiadania wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym może otrzymać student, który w poprzednim roku akademickim uzyskał wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, który klasyfikuje go na liście rankingowej obejmującej nie więcej niż 1% liczby studentów uczelni.

7. Stypendium rektora otrzyma student, który w terminie przewidzianym w Regulaminie Studiów zaliczył rok studiów.

Tabela punktów za udokumentowane osiągnięcia znajduje się w Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Wysokość stypendium Rektora w roku akademickim 2019/20 wynosi 500 zł.

Pobierz wniosek

Prosimy o obustronny druk każdego z załączników!

Stypendium  rektora dla  doktorantów

1.Stypendium rektora dla  doktorantów może otrzymać doktorant, który rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, i który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: 

1) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich; 
2)  wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej; 
3) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej, działalności naukowo – dydaktycznej i artystycznej. 

Wysokość stypendium rektora dla doktorantów w roku akademickim 2019/20 wynosi 400 zł.

Tabela punktów za udokumentowane osiągnięcia znajduje się w Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Pobierz wniosek:

Prosimy o obustronny druk każdego z załączników!

Wniosek powinien być potwierdzony przez Biuro Obsługi Studentów i Doktorantów średnią ocen za  rok akademicki 2018/2019.

Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Znajdziesz nas tutaj