Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Rok akademicki 2019/2020

  1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
  2. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.
  3. W przypadku gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.
  4. W przypadku utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub utraty stopnia niepełnosprawności i ponownym ustaleniu stopnia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz złożył wniosek o przyznanie stypendium  dla osób niepełnosprawnych w terminie trzech miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia.

Pobierz wniosek:

Prosimy o obustronny druk każdego z załączników!

Do wniosku dołącz kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wysokość stypendium  dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2019/20:
 STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Kwota stypendium (w zł)
 Lekki   200
 Umiarkowany 300
 Znaczny 400

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj