Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Stypendium Rektora

Dla najlepszych studentów

  1. Stypendium Rektora otrzymywać będzie mogło maksymalnie do 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni.
  2. O stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej lub laureatem bądź finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.
  3. Stypendium będzie mógł otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
  4. Stypendium Rektora otrzyma student, który w terminie przewidzianym w Regulaminie Studiów zaliczył rok studiów.

Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/19 wynosi 500 zł.

Pobierz wniosek: 

Dla najlepszych doktorantów

Stypendium dla najlepszych doktorantów na dany rok akademicki może być przyznane:

  1. na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, tj. uzyskał nie mniej niż 20 punktów z możliwych do uzyskania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na te studia;
  2. na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, tj. uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,0 z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;

b) wykazał się postępami w pracy naukowej, przez co należy rozumieć łączne spełnienie następujących warunków:

-  samodzielna publikacja (jako jedyny autor), co najmniej jednego artykułu naukowego recenzowanego lub współautorstwo, co najmniej dwóch artykułów naukowych recenzowanych. Za spełnienie niniejszego kryterium może być uważana recenzowana publikacja w materiałach konferencyjnych (pokonferencyjnych). Raz wykazany artykuł nie może być podstawą do ubiegania się o przyznanie stypendium w kolejnym roku studiów.

-  czynny udział (z samodzielnym referatem), w co najmniej jednej konferencji naukowej;

c) wykazał się postępami w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, potwierdzonymi przez promotora, należy rozumieć pozytywną ocenę rocznego sprawozdania doktoranta w każdym kolejnym roku studiów;

d) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej, przez co należy rozumieć:

- przygotowanie materiałów dydaktycznych do wskazanych przez kierownika studiów doktoranckich i pozytywna ich ocena przez kierownika (dotyczy doktorantów po I roku i kolejnych latach studiów);

- przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w AP w Słupsku.

Wysokość stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/19 wynosi 400 zł.

Pobierz wniosek: 

Uwaga:

Wniosek powinien być potwierdzony przez właściwy dziekanat średnią ocen za ostatni rok akademicki.

Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się w Regulaminie Pomocy Materialnej AP w Słupsku ( link do regulaminu: https://www.apsl.edu.pl/content/download/2886/20451#.pdf ).

Znajdziesz nas tutaj