Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Terminy i dokumenty

               Od  roku akademickiego 2019/2020  obowiązuje nowy Regulamin świadczeń dla studentów w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

Z funduszu stypendialnego Akademii Pomorskiej studenci i doktoranci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

 1. stypendium socjalne,
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendium rektora,
 4. zapomogę.

Ilekroć mowa w  Regulaminie świadczeń o studencie, rozumie się przez to również doktoranta.

Świadczenia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta. Wypłata przyznanych świadczeń  następuje na rachunek bankowy studenta.

Poniżej znajduje się aktualny regulamin pomocy materialnej. 

Wnioski (załączniki) obowiązujące w roku akademickim 2019/20 są dostępne pod odpowiednim stypendium (pkt 1, 2,3 i 4 powyżej).

TERMIN

Studenci, którzy chcą otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium socjalne (lub zwiększenie stypendium socjalnego)  oraz stypendium rektora w roku akademickim. 2019/20 powinni złożyć komplet dokumentów w terminie:

od 17 września 2019 r. do 10 października 2019 r.

Pozostałe terminy składnia wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium socjalne (lub zwiększenie stypendium socjalnego) ujęte są w Regulaminie.

Poniedziałek 23.09.2019 r. jest dniem, w którym nie ma obsługi interesantów!

Uwaga:

Wniosek o stypendium rektora powinien być potwierdzony przez Biuro Obsługi Studentów i Doktorantów średnią ocen za rok akademicki 2018/2019.

Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku 

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) wprowadza, w zakresie pomocy materialnej, między innymi następujące zmiany w stosunku do regulacji dotychczasowych:

 • rozszerzenie przesłanek przyznania zwiększenia stypendium socjalnego bez ograniczania do kwestii dojazdowych;
 • rezygnacja z oświadczeń studenta o pobieraniu stypendium na jednym kierunku;
 • wprowadzenie obowiązku przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej;
 • doprecyzowanie okresu dopuszczalnego korzystania przez studenta z pomocy materialnej;
 • zastąpienie regulaminu pomocy materialnej regulaminem świadczeń dla studentów;
 • zmodyfikowanie wymagań dotyczących przyznania stypendium Ministra oraz rozszerzenie kryteriów przyznania stypendium rektora;
 • rezygnacja z warunku „losowości” przyczyny ubiegania się o zapomogę;
 • doprecyzowanie orzeczeń uzasadniających przyznanie stypendium dla osób niepełnoprawnych;
 • rozszerzenie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie uchwalania aktu prawa miejscowego określającego przyznawanie stypendiów dla studentów;
 • bezpośrednie, a nie „odpowiednie” stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przy przyznawaniu świadczeń;

Art. 88 ust. 4 
Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 usta-wy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie jest to kwota 528 zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Należy zwrócić uwagę na treść ewentualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (min z OPS, MOPS). Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja z OPS zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy OPS nie jest informacją wystarczającą. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi. Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne.

Art. 88 ust. 5.
Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.
Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, implikuje odmowę przyznania stypendium. 

Art. 93 ust. 2. pkt 1
Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1 (tj.: stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomoga; stypendium rektora i stypendium ministra) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat:

Doprecyzowano kwestię okresu, w jakim przysługują studentowi uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia. Przede wszystkim, przysługują one na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń. 
Ponadto, uczelniane świadczenia oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

 Załączniki do pobrania:

Prosimy o obustronny druk każdego z załączników!

Kontakt:

mgr Monika Ciszewska      e-mail: monika.ciszewska@apsl.edu.pl

mgr Anna Malinowska       e-mail: anna.malinowska@apsl.edu.pl

Biuro ds. Studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 64,  pokój 320 - II piętroPrzyjmowanie interesantów od wtorku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00. Poniedziałek wyłączony z obsługi interesantów.tel. 59 84 05 944

Znajdziesz nas tutaj