Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Kształcenie

Studenci

Polityka Jakości Kształcenia

Celem głównym polityki jakości kształcenia jest określenie ram i wytyczenie głównych celów i działań pozwalających na stworzenie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, a tym samym zapewnienia wysokiej jakości edukacji w Uczelni wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i innych form edukacji organizowanej w Uczelni, a także oczekiwaniom otoczenia społeczno-gospodarczego, systemu zgodnego z misją i wizją Uczelni oraz przepisami prawa obowiązującego w obszarze szkolnictwa wyższego w Polsce.

Przedmiotem polityki jakości kształcenia jest proces kształcenia realizowany w Akademii Pomorskiej w Słupsku obejmujący działania związane z planowaniem, realizacją, nadzorem i rozliczeniem świadczonych usług edukacyjnych zgodnie z aktualnymi przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi, pozwalający na uzyskanie przez studentów, doktorantów i słuchaczy innych form edukacji, założonych dla nich efektów uczenia się określonych przez Polską Ramę Kwalifikacji.

W polityce jakości kształcenia Akademii Pomorskiej w Słupsku uwzględnione zostały trzy podstawowe zasady:

 • zasada powszechności, która postuluje, iż o jakości kształcenia decyduje zaangażowanie w osiągnięcie jej celów wszystkich członków społeczności akademickiej;
 • zasada interesu społecznego, która zakłada, że przy realizacji procesu kształcenia należy uwzględnić oczekiwania społeczności akademickiej i otoczenia społeczno-gospodarczego, a także oczekiwania środowisk naukowych;
 • zasada zrównoważonego rozwoju, która zakłada, że działalność edukacyjna i jej jakość powinna zapewniać rozwój Uczelni uwzględniający, z jednej strony, oczekiwania rynku pracy, a z drugiej - oczekiwania i wyzwania stojące przed rozwojem współczesnej nauki, której efekty nie zawsze przynoszą wymierne w aspekcie ekonomicznym wyniki.

 

Do głównych obszarów merytorycznych – podsystemów wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, w zakresie których podejmowane są działania związane z jakością kształcenia zaliczyć można:

 • zarządzanie jakością kształcenia;
 • zarządzanie ofertą edukacyjną, w tym kierunkami studiów;
 • zarządzanie procesem konstrukcji programów studiów i ich oceny;
 • zarządzanie procesem organizacji i przebiegu studiów i innych form edukacji;
 • zarządzanie procesem uzyskiwania przez studentów, doktorantów i słuchaczy efektów uczenia się i ich weryfikacji;
 • zarządzanie kompetencjami i rozwojem kadry nauczycielskiej;
 • zarządzanie infrastrukturą dydaktyczną i naukową, zasobami bibliotecznymi i innymi zasobami materialnymi wykorzystywanymi w procesie kształcenia;
 • zarządzanie współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • zarządzanie umiędzynarodowieniem procesu kształcenia;
 • zarządzanie procesem wsparcia studentów, doktorantów i słuchaczy w procesie uczenia się;
 • zarządzanie informacją o kształceniu i jego jakości.

 

 

Dokumenty:

Uchwała nr R.000.110.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 25.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Uchwały nr R.000.14.20

Uchwała nr R.000.14.20 Senatu AP w Słupsku z dnia 26.02.20 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki Jakości Kształcenia Akademii Pomorskiej w Słupsku 

Znajdziesz nas tutaj