Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Dla biznesu

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Współpraca z gospodarką

Akademia Pomorska w Słupsku aktywnie współpracuje z gospodarką, dynamicznie reagując na potrzeby rynku i wyznaczając nowoczesne trendy i dobre praktyki. 

 

Współpraca z Akademią to:

- kształcenie przyszłych kadr w nowocześnie przygotowanej specjalistycznej bazie dydaktycznej dostosowanej do nabywania umiejętności praktycznych. Zrealizowaliśmy m.in. projekt „Słupski Ośrodek Akademicki”, realizowany w partnerstwie ze Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Efektem projektu było wyposażenie nowoczesnych laboratoriów oraz uruchomienie licznych kierunków i specjalności, w ramach których kształceni są specjaliści niezbędni na lokalnym rynku pracy. Wartość projektu: ok. 19 mln zł. 

- podnoszenie kompetencji absolwentów kierunków medycznych dostosowane do potrzeb rynku pracy, dzięki realizacji zajęć praktycznych z uwzględnieniem wykorzystania najnowszych technologii informatycznych z zakresu telemedycyny. Wspólny projekt Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Pomorskiej w Słupsku, realizowany we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Janusza Korczaka Sp. z o. o. w Słupsku, pozwolił na budowę infrastruktury i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w obu uczelniach. Efektem jest Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych. Wartość projektu:  2,5 mln zł.

- kształcenie specjalistów na potrzeby zielonej gospodarki na kierunku Logistyka na ścieżce “Zielone łańcuchy dostaw”. Głównym partnerem w zakresie realizacji tych studiów po stronie biznesu jest firma “Markos” Sp. z o.o. z Głobina. Pracownicy firmy będą studiowali w systemie studiów dualnych tj. część zajęć będzie odbywała się na uczelni, a część w siedzibie firmy “Markos”. Realizacja studiów możliwa jest dzięki uczestnictwie Akademii Pomorskiej w Słupsku w projekcie 3LoE, finansowanym z programu Eramus+. 3LoE to współpraca z 22 partnerami z 7 krajów europejskich oraz z 60 interesariuszami stowarzyszonymi. Łączna wartość projektu 4,8 mln euro.  

- wykorzystanie technologii i nowoczesnej infrastruktury informatycznej w celu udostępniania zasobów w internecie, modernizowane siedzib zielników oraz skanowanie zgromadzonych w herbariach alegatów. Projekt partnerski Herbarium Pomeranicum realizowany przez Akademię Pomorską wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim i Uniwersytetem Gdańskim. Partnerem technologicznym projektu jest Hewlett-Packard.  Łączna kwota projektu 25 mln zł.

- Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl, którego celem jest  zwiększenie dostępności danych oceanograficznych, jakie zbierane są podczas monitoringów oraz badań naukowych realizowanych przez partnerów projektu. Wyniki tych obserwacji skatalogowane są w przejrzystej i ogólnodostępnej bazie danych. Lider projektu: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk; Partnerzy: Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni; Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy; Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy; Uniwersytet Gdański; Uniwersytet Szczeciński; Akademia Pomorska w Słupsku. Łączna kwota projektu: 15,2 mln zł. 

- monitorowanie potrzeb rynku, kształcenie kadr do rzeczywistych oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego w dialogu uczelnia – pracodawcy – jednostki otoczenia biznesu – jednostki samorządowe - szkoły w ramach wspólnego przedsięwzięcia Centrum Doskonałości Zawodowej - Edukacja Na Rzecz Nowoczesnej Gospodarki. Partnerzy Porozumienia na rzecz współpracy przez Gminę Miejską Słupsk, Starostwo Powiatowe w Słupsku, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Starostwo Powiatowe w Bytowie, Starostwo Powiatowe w Chojnicach, Starostwo Powiatowe w Człuchowie, Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Słupską Izbę Przemysłowo-Handlową, Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego, Ośrodek Doradztwa Nauczycieli oraz Ochotniczy Hufiec Pracy w Gdańsku.

- wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w formie innowacyjnych produktów lub usług, odpowiadających na zapotrzebowanie społeczne i gospodarcze opracowanych przez naukowców Akademii Pomorskiej w Słupsku i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy we współpracy z firmami. To wspólne przedsięwzięcie pod nazwą Interdyscyplinarny  Inkubator Innowacyjności 4.0, realizowane w konsorcjum z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy.

- opracowanie analiz, ekspertyz, badania na zlecenie firm i instytucji, m.in.:

IMC Sp. z o.o.: Wykonanie opracowania naukowo – eksperckiego pt. Opinia możliwości wdrożenia  rozwiązań płacowych dla IMC Sp. z o.o.

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku: Opracowanie dokumentu „Program promocji Zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2025”

Gmina Kołobrzeg: Koncepcja Lokalizacji obszarów funkcjonalnych na terenie gminy wiejskiej Kołobrzeg na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku

HR Edu Bożena Karpińska: Opracowanie aplikacji do monitorowania przez pracowników stanu swojego zdrowia i kondycji fizycznej w korelacji z systemami opieki medycznej u pracodawcy

Miasto Słupsk: Wykonanie badań diagnostycznych dot. problemu uzależnień od środków psychoaktywnych na terenie miasta Słupska oraz opracowanie raportu

Gmina Miasto Kołobrzeg: Uzupełnienie badań ankietowych w mieście Barth (Niemcy) i opracowania naukowego p.n. Analiza transgranicznej turystyki rowerowej na obszarze realizacji projektu „Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorski obszarze Euroregion Pomerania”

Lech Inveestment Sp. z o.o.: Wykonanie opracowania naukowo – eksperckiego „Analiza potencjału demograficznego miasta Kołobrzeg i powiatu kołobrzeskiego w świetle faktycznego zapotrzebowania na wysokospecjalistyczne świadczenia medyczne zgłaszanego przez mieszkańców i turystów”

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu: Wykonanie opracowania naukowo – eksperckiego „Koncepcja przebudowy – modernizacji – rozbudowy systemu transportu kolejowego dla MOF Kołobrzegu z przejazdami bezkolizyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem systemu dróg powiatowych”.

Znajdziesz nas tutaj