Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Kontakt

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Praca

Praca

Oferty pracy w Akademii Pomorskiej

Konkursy na wolne  stanowiska dla pracowników naukowo-dydaktycznych w Akademii Pomorskiej w Słupsku  - czytaj więcej 

Ogłoszenia dotyczące pracy w administracji Akademii Pomorskiej

Akademia Pomorska w Słupsku ogłasza konkurs na stanowisko administracyjne : referent w Sekcji Finansowo-Księgowej

Miejsce pracy:  Akademia Pomorska w Słupsku ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (min. licencjat);
 • znajomość podstaw rachunkowości;
 • umiejętność samodzielnego dekretowania dokumentów;
 • znajomość ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • znajomość obsługi programów komputerowych.

Podstawowe czynności na stanowisku pracy:

 • analiza otrzymanych dokumentów (OT, LT, ZM) pod względem zgodności z procedurami obowiązującymi w AP
 • wprowadzanie do programu MT dokumentów dotyczących środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • tworzenie dzienników księgowych,
 • uzgadnianie ewidencji dotyczącej majątku trwałego,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, referencje;
 • kwestionariusz osobowy – do pobrania ze strony Uczelni https://www.apsl.edu.pl/Pracownicy/Pozostale-wzory/Formularze-dotyczace-zatrudnienia-i-spraw-socjalnych pn. „kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę”.
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  o treści : Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Pomorską z siedzibą w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22 A, 76 – 200 Słupsk, danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji na stanowisko administracyjne – referent w Sekcji Finansowo-Księgowej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

Akademia Pomorska w Słupsku, ul. K. Arciszewskiego 22 a, 76-200 Słupsk, z dopiskiem KONKURS – referent w SF-K, lub na adres e-mail: kadry@apsl.edu.pl.

Oferta ważna do 31 października 2018 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Akademia Pomorska w Słupsku poszukuje pracownika na stanowisko:

Referent  - technik elektronik pracujący w Sekcji Informatyki

Opis stanowiska pracy

Zakres obowiązków i umiejętności:

 • obsługa multimetru, lutownicy, sprężarki i innych urządzeń z warsztatu elektronika,
 • diagnozowanie usterek komputerów, laptopów, projektorów i drukarek,
 •  wykonywanie doraźnych napraw sprzętu IT,
 • obsługa komputera, instalowanie oprogramowania systemowego,
 • obsługa systemu inwentaryzacji sprzętu GLPI i systemu antywirusowego Kaspersky.
 • Wymagania
 • wyższe lub średnie wykształcenie techniczne na kierunku elektronicznym, elektrycznym bądź informatycznym;
 •  dobra wiedza ogólna z branży IT,
 •  doświadczenie w zakresie napraw sprzętu elektronicznego,
 • umiejętność posługiwania się sprzętem diagnostycznym oraz naprawczym,
 • umiejętność diagnozowania usterek,
 • duże zdolności manualne,
 • podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność, dokładność, sumienność i punktualność.

Mile widziane:

 • doświadczenie w naprawach drukarek, projektorów, monitorów i laptopów.

Wymagane dokumenty:

           CV i list motywacyjny;

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, referencje;
 • kwestionariusz osobowy – do pobrania ze strony Uczelni https://www.apsl.edu.pl/Pracownicy/Pozostale-wzory/Formularze-dotyczace-zatrudnienia-i-spraw-socjalnych pn. „Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę”.
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  o treści : Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Pomorską z siedzibą w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22 A, 76 – 200 Słupsk, danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji na stanowisko administracyjne – referent w Sekcji Informatyki.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

Akademia Pomorska w Słupsku, ul. k. Arciszewskiego 22 a, 76-200 Słupsk, z dopiskiem KONKURS – referent w Sekcji Informatyki, lub na adres e-mail: kadry@apsl.edu.pl.

Oferta ważna do 31 października 2018 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Konkurs na stanowisko korektora

Akademia Pomorska w Słupsku poszukuje pracownika na stanowisko: korektor

Opis stanowiska pracy

Zakres obowiązków i umiejętności:

a) prowadzenie kontroli tekstu drukowanego przez wszystkie korekty:

            –          korekta odbitek szpaltowych,

            –          kontrola kolumn po złamaniu,

            –          rewizja ostateczna tekstu przed podpisaniem do druku,

            –          korekta ilustracji,

–          przygotowanie książki do druku,

b)  Sprzedaż gotówkowa książek w Wydawnictwie i na kiermaszach, a także pomoc przy sprzedaży wysyłkowej,

c) wspomaganie pracy składu komputerowego poprzez nanoszenie korekty na tekst.

d) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora Wydawnictwa.

Wymagania i umiejętności:

- wykształcenie wyższe,

- doświadczenie w opracowywaniu tekstów w języku polskim, mile widziana umiejętność opracowywania tekstów w językach obcych,

- znajomość zasad przygotowywania bibliografii, przypisów, sporządzania wykazów i indeksów,- znajomość znaków korektorskich,

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

- umiejętność pracy w zespole,

- odporność na stres,

- komunikatywność, dokładność, sumienność, odpowiedzialność za powierzone zadania, punktualność.- dodatkowym atutem będzie znajomość zasad i umiejętność łamania tekstów w programach DPT

Oferowane warunki pracy:

- 2300 zł brutto,

- umowa o pracę na zastępstwo.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny i CV.
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  o treści : "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Pomorską z siedzibą w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22 A, 76 – 200 Słupsk, danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji na stanowisko korektora.”
 • kwestionariusz osobowy kwestionariusz osobowy – do pobrania ze strony Uczelni https://www.apsl.edu.pl/Pracownicy/Pozostale-wzory/Formularze-dotyczace-zatrudnienia-i-spraw-socjalnych pn. „kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę”.
 • kserokopię dyplomów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

Dokumenty prosimy składać:

- osobiście: w Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych ul. Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk, Budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego, pokój 5 tel. (059) 840-54-18- elektronicznie: wydaw@apsl.edu.plszczepan.kolada@apsl.edu.pl

Termin składania dokumentów: do 23 października 2018 r.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w terminie do 31 października 2018 r.

Szczegółowych informacji udziela: Dyrektor Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku Szczepan Kolada w godz. 10 - 14 tel. (059) 840-53-78

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Akademia Pomorska w Słupsku ogłasza konkurs na stanowisko administracyjne:

Kierownik Osiedla Akademickiego

Miejsce pracy:

 Akademia Pomorska w Słupsku ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk

Zakres obowiązków:

W szczególności do zadań kierownika Osiedla Akademickiego należy:

 • nadzorowanie pracy domów studenckich w zakresie: porządku, bezpieczeństwa, kontroli dostępu, przestrzegania zasad współżycia i regulaminów, warunków sanitarnych, sprawności technicznej urządzeń, gospodarowanie mieniem, wykorzystania miejsc w DS etc.
 • w ramach otrzymanego upoważnienia dysponowanie środkami w zakresie przychodów i kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem domów studenta, stołówki i klubów studenckich, a także środkami przeznaczanymi na remonty tych obiektów;
 • współpraca z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego reprezentującą interesy mieszkańców;
 • nadzorowanie: ewidencjonowania, przyjmowania i kontrolowania wpłat wnoszonych przez mieszkańców;
 • rozliczanie opłat bezgotówkowych z tytułu najmu lokali i kwaterowania pracowników;
 • sporządzanie i kontrola realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi na prowadzenie stołówki i klubu studenckiego, wystawianie faktur wynikających z tych umów;
 • prowadzenie gospodarki finansowej Osiedla w ramach wydzielonych środków;
 • realizowanie przeglądów technicznych obiektów i wyposażenia wynikających z prawa budowlanego, przepisów BHP i Ppoż.;
 • przygotowanie i nadzorowanie robót modernizacyjnych i remontowych wewnątrzi zewnątrz budynków administrowanych przez Osiedle;
 • planowanie, organizowanie, koordynowanie prac remontowo-modernizacyjnych obiektów wchodzących w skład Osiedla;
 • opracowywanie stosownych analiz, sprawozdań, wniosków, projektów zarządzeń dotyczących funkcjonowania Osiedla, a także korzystania z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części przeznaczonej na remonty;
 • opracowanie planu rzeczowo-finansowego Osiedla, w tym planów: remontów, zakupów, doposażenia akademików;
 • współpraca z firmami zewnętrznymi wykonującymi zadania na rzecz Osiedla w zakresie dozoru, sprzątania, usług konserwatorskich, sprawności systemów i urządzeń, tu: przygotowywanie umów w tym zakresie, dbałość o prawidłowe i rzetelne ich wykonywanie;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • 8 lat stażu pracy;
 • 5-letnie doświadczenie w pracy administracyjnej lub zarządczej;
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 • znajomość funkcjonowania uczelni wyższej;
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów biurowych (m.in. pakiet MS Office);
 • samodzielność  i umiejętność organizacji pracy;
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, referencje;
 • kwestionariusz osobowy – do pobrania ze strony Uczelni https://www.apsl.edu.pl/Pracownicy/Pozostale-wzory/Formularze-dotyczace-zatrudnienia-i-spraw-socjalnych pn. „Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę”.
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  o treści : Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Pomorską z siedzibą w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22 A, 76 – 200 Słupsk, danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji na stanowisko administracyjne – kierownik Osiedla Akademickiego”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk,

 z dopiskiem KONKURS – Kierownik Osiedla Akademickiego

 lub na adres e-mail: kadry@apsl.edu.pl.

Oferta ważna do 8 października 2018 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

młodszy bibliotekarz/stanowisko ds. windykacji zbiorów bibliotecznych

 

Pliki do pobrania:

Pobierz formularze dotyczące zatrudnienia

 

Znajdziesz nas tutaj