Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Oferta

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
W sieci siła

W sieci siła

Jak powinien wyglądać model Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego (PSPZ)? Na to pytanie staraliśmy się odpowiedzieć 18.01.2018 r. na spotkaniu zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. W spotkaniu inaugurującym działalność PSPZ udział wzięli doradcy z powiatowych urzędów pracy, szkolni doradcy zawodowi, powiatowi konsultanci poradnictwa edukacyjno-zawodowego, konsultant wojewódzki oraz przedstawiciele instytucji realizujących zadania z zakresu poradnictwa zawodowego z terenu województwa pomorskiego.

Pomorski System Poradnictwa Zawodowego jest elementem wsparcia mieszkańców naszego regionu – mówiła, witając zebranych, Katarzyna Żmudzińska, dyrektor ds. rynku pracy w WUP w Gdańsku. – System opiera się na partnerstwie, wymianie informacji oraz dzieleniu się dobrymi praktykami. Budujemy go w oparciu o potrzeby konkretnych grup odbiorców usług poradnictwa zawodowego, bo każdy z Państwa najlepiej wie, z jakimi wyzwaniami spotyka się w codziennej pracy. Pomorski System Poradnictwa Zawodowego – wyzwania na ten rok.

Na spotkaniu zostały zaprezentowane kluczowe założenia PSPZ oraz propozycje realizacji wspólnych działań na 2018 rok. Będą to wydarzenia skierowane do różnych grup odbiorców – zarówno osób bezrobotnych, jak i aktywnych zawodowo, a także młodzieży szkolnej i seniorów. Obszar działań doradców zawodowych jest szeroki, dotyczy wielu grup klientów i wymaga dopasowania odpowiednich metod pracy i narzędzi.

Jedną z grup, które wymagają szczególnej uwagi, stanowią osoby długotrwale bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym. Marcin Średziński z Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy działającego w ramach WUP w Gdańsku przedstawił wyniki badania „Niewykorzystane zasoby pracy województwa pomorskiego” dotyczącego właśnie tych osób. Prezentacja była okazją do dyskusji i zastanowienia się, jak doradcy zawodowi mogą zaktywizować tę grupę oraz jakie problemy napotykają w tym obszarze. Inauguracja subregionalnych grup roboczych Spotkanie w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zapoczątkowało również działalność subregionalnych grup roboczych tj. metropolitalnej, słupskiej, południowej i nadwiślańskiej.

Praca każdej grupy jest koordynowana przez doradcę zawodowego CIiPKZ. W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty grupowe, w trakcie których przedstawiciele subregionów mieli okazję do określenia wspólnych celów, omówienia harmonogramu działań i zakresu współpracy. Kolejne spotkanie uczestników PSPZ zaplanowano na luty. Działania na rzecz Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego realizowane są przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w ramach zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego „Wdrożenie regionalnego systemu poradnictwa zawodowego”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Zob. zdjęcia ze spotkania

Znajdziesz nas tutaj