Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Prawo administracyjne w procesach gospodarczych i społecznych

- opiniowanie zagadnień proceduralnych oraz materialnych w toku postępowań z zakresu specustaw inwestycyjno-budowlanych,

- opiniowanie oraz opracowywanie projektów nowelizacji specustaw inwestycyjnych w aspekcie proceduralnym. Due dilligence, proponowanie uproszczeń proceduralnych, formułowanie rozwiązań w zakresie uciążliwości procesowych,

- procesowe i materialnoprawne aspekty ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizowania inwestycji celu publicznego,

- administracyjnoprawne aspekty przygotowywania inwestycji - m.in. mieszkaniowych, w zakresie instalacji fotowoltaicznych, infrastruktury telekomunikacyjnej, hodowli i chowu zwierząt,

- ochrona interesu publicznego (społecznego) i słusznego interesu stron oraz prawne możliwości rozwiązywania konfliktów w procesach inwestycyjnych - analiza dostępnych narzędzi, opinie prawne odnośnie konkretnych przedsięwzięć i postępowań,

- prawo do świadczeń rodzinnych jako narzędzie polityki społecznej państwa - aktualne problemy, możliwe usprawnienia regulacji prawnej,

- jednostki samorządu terytorialnego w procesach gospodarczych i społecznych - perspektywa administracyjnoprawna,

- reglamentacja wybranych obszarów działalności gospodarczej - gospodarka odpadami, transport publiczny, sprzedaż alkoholu.

Znajdziesz nas tutaj