W dniach od 17.07.2017 r. do 15.09.2017 r. w związku ze zmianą godzin pracy (pismo okólne nr R.022.6.17 Rektora) pracownicy Dziekanatu będą obsługiwać  interesantów w godzinach od 8:00 - 13:50.

Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Komisja Doktorska WMP Akademii Pomorskiej w Słupsku uprzejmie zawiadamiają, że dnia 21 lutego 2017r. o godz. 10:00 w Słupsku przy ul. Arciszewskiego 22b w sali posiedzeń Rady Wydziału (pokój nr 8) odbędzie się publiczna obrona rozpraawy doktorskiej mgr Katarzyny Pałczyńskiej-Guguły na temat: "Kształtowanie się mechanizmów reakcji antyoksydacyjnych oraz wybranych parametrów biochemicznych w róznych stadiach rozwojowych troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L.)

 

Promotor: dr hab. prof. nadzw. Natalia Kurhaluk Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku

Promotor pomocniczy: dr Halyna Tkachenko Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Paweł Brzuzan Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

dr hab. prof. nadzw. Igor Zubrzycki Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku

Pełny tekst zawiadomienia

Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, z dnia 14 września 2011r., w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich
wyboru, zapraszamy Państwa do udziału w wyborach do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną i będzie trwać od 15 października 2016 r. godz. 06:00 do 31 października 2016 r. godz. 23:59.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

 

1.Pana/Pani karta wyborcza dostępna jest pod adresem internetowym:
https://polon.nauka.gov.pl/wybory_ck16/logowanie/wyborca/PRu7zGtt3t7coSCmzJ8TSXGIq48rn8JP

2.Aby rozpocząć głosownie, należy kliknąć powyższy link lub wprowadzić go do przeglądarki internetowej.

3.W celu dodatkowej weryfikacji, system wyborczy poprosi Pana/Panią o podanie imienia, nazwiska i numeru PESEL.

4. Po pomyślnej autoryzacji, wyborca zobaczy listę dyscyplin wchodzących w skład dziedziny, w której został mu nadany tytuł profesora. Dla każdej z tych dyscyplin, dostępna jest karta wyborcza zawierająca listę kandydatów zgłoszonych w danej dyscyplinie oraz maksymalną liczbę kandydatów, którą można na danej karcie zaznaczyć.

5. Wyborca może przeglądać karty wyborcze dla wszystkich dyscyplin, ale oddaje głos tylko dla jednej, wybranej przez siebie, dyscypliny. Wyborca głosuje, stawiając na karcie wyborczej znak "X" obok nazwisk i imion wybranych kandydatów, a następnie
naciskając przycisk „Głosuj”.

Komisja Wyborcza, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia głosowania, sporządzi protokół z przeprowadzonych wyborów i przedstawi go Prezesowi Rady Ministrów wraz z listą wybranych członków Centralnej Komisji.

Z poważaniem,
Komisja Wyborcza