Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Sekcja ds. Funduszy Zewnętrznych

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Projekty

Od diagnozy do metamorfozy – poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica

Projekt realizowany przez Instytut Pedagogiki. Czytaj więcej

Ścieżką Kopernika z Akademią Pomorską

Celem projektu jest wyposażenie w kompetencje oraz wzrost świadomości społecznej młodzieży i społeczeństwa z regionu słupskiego poprzez edukację w formie zajęć, warsztatów i debat z zakresu zachowań prozdrowotnych. Efektem projektu będzie nabycie przez młodzież wiedzy, umiejętności pracy w grupie i kompetencji interpersonalnych.

Link do strony: https://sciezkakopernika.apsl.edu.pl/

Zdobądź K2! Kompetencje i Kwalifikacje w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Celem głównym Projektu jest uzupełnienie deficytów kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych studentów/ek. Rezultatem Projektu będzie wzrost kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, przedsiębiorczych 45. studentów/ek Akademii Pomorskiej w wyniku wprowadzenia nowych form kształcenia, w tym specjalistycznych, certyfikowanych warsztatów, wizyt studyjnych u pracodawców.

Link do strony: https://zdobadzk2.apsl.edu.pl/

Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)

Celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej AP do wymogów praktycznego kształcenia na potrzeby gospodarki i subregionalnego rynku pracy. Liderem projektu jest Akademia Pomorska w Słupsku. Partnerzy projektu: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego i  jest Słupska Izba Przemysłowo- Handlowa. Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

link do strony: SOA

Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Celem głównym proj. jest poprawa jakości kształcenia kierunku pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie MCSM w Instytucie Nauk o Zdrowiu AP. Główne rezultaty osiągnięte dzięki realizacji projektu:opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego uczelni, utworzenie MCSM i kształcenie w jego strukturach około 162 studentów rocznie.

Projekty partnerskie:

a) Rozwińmy żagle szans ! - podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka

link: http://www.ustka.pl/pl/artykul/276/1521/rozwinmy-zagle-szans-podniesienie-jakosci-edukacji-ogolnej-w-szkolach-podstawowych-i-w-szkole-gimnazjalnej-w-miescie-ustka

b) Moja stara nowa szkoła

link: http://www.debnicakaszubska.eu/realizacja-projektu-pn-moja-stara-nowa-szkola/

c) Nowoczesna edukacja w gminie Tuchomie

link: http://www.tuchomie.pl/Nowoczesna_Edukacja_w_Gminie_Tuchomie,3,540

Projekty zrealizowane

Znajdziesz nas tutaj