Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Rozwój naukowy

Uprawnienia jednostek Akademii Pomorskiej w Słupsku do nadawania stopni naukowych

Wydział Filologiczno-Historyczny

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Koszt przeprowadzenia przewodu doktorskiego w AP

Tytuł profesora

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 poz. 1789)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016, poz. 1586)

Tryb przedstawiania oraz wymagania w zakresie dokumentacji spraw przedstawianych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów do rozpatrzenia: 

Wnioski do pobrania

Stopień doktora habilitowanego

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 poz. 1789)

ROZPORZĄDZENIE z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. nr 179, poz. 1065)

ROZPORZĄDZENIE Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1165)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016, poz. 1586)

Tryb przedstawiania oraz wymagania w zakresie dokumentacji spraw przedstawianych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów do rozpatrzenia: 

Wnioski do pobrania

Stopień doktora

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 poz. 1789)

ROZPORZĄDZENIE z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. nr 179, poz. 1065)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. 2016, poz. 1586)

Tryb przedstawiania oraz wymagania w zakresie dokumentacji spraw przedstawianych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów do rozpatrzenia: 

Wnioski do pobrania

Urlop doktorski

Na podstawie art. 134 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 88 pkt 3 i 6 Statutu Akademii Pomorskiej:

Urlop doktorski, w wymiarze do 3 miesięcy, może być udzielony nauczycielowi akademickiemu, który ma otwarty przewód doktorski.

Wykaz dokumentów do urlopu doktorskiego:

  1. Podanie do Prorektora ds. Nauki zaopiniowane przez promotora rozprawy doktorskiej, kierownika zatrudniającej jednostki (dyrektora instytutu/kierownika katedry) i radę wydziału.
  2. Zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego
  3. Informacja jednostki zatrudniającej o sposobie zrealizowania zadań dydaktycznych przewidzianych w czasie planowanego urlopu

Urlop naukowy

Na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 88 pkt 2 i 6 Statutu Akademii Pomorskiej:

Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy doktora, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w danej uczelni, płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią.

Urlop może być udzielony wówczas, gdy umożliwi przyspieszenie prac badawczych lub artystycznych albo odbycie stażu naukowego.

Wykaz dokumentów do urlopu na cele naukowe:

  1. Podanie do Prorektora ds. Nauki zaopiniowane przez kierownika jednostki zatrudniającej (dyrektora instytutu/kierownika katedry) oraz radę wydziału.
  2. Podanie musi zawierać cel urlopu.
  3. Po zakończeniu urlopu pracownik jest zobowiązany do złożenia Prorektorowi ds. Nauki sprawozdania z efektów udzielonego urlopu.

Znajdziesz nas tutaj