logo Zdolni z Pomorza

Myślisz o udziale w olimpiadzie matematycznej, ale nie wiesz, jak się do niej przygotować? Słyszałeś o konkursie z informatyki, jednak nigdy wcześniej nie zetknąłeś się z zadaniami tego typu? Uzyskałeś tytuł finalisty w konkursie i marzysz o tym, aby w przyszłości zostać laureatem na szczeblu krajowym? 

Zgłoś się na pozalekcyjne olimpijskie zajęcia akademickie organizowane przez Akademię Pomorską w Słupsku w ramach projektu Zdolni z Pomorza!

 Na zajęciach spotkasz osoby o podobnych zainteresowaniach i nauczysz się rozwiązywać zadania z olimpiad. 

Zajęcia będą prowadzone przez naukowców na co dzień pracujących ze studentami w uczelni. 

Rekrutacja na pozalekcyjne zajęcia akademickie będzie trwała do 27 lutego 2017 roku. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się w piątek 3 marca 2017 roku w godzinach popołudniowych w Instytucie Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, 
ul. Kozietulskiego 6-7. Na tym spotkaniu ustalone zostaną miejsce, czas i terminy spotkań oraz ich częstotliwość. W ciągu roku szkolnego będzie po 30 godzin zajęć olimpijskich z matematyki (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) oraz z informatyki (gimnazjum).

 Niezbędne dokumenty znajdują się w załączniku; należy je pobrać i przesłać do Instytutu Matematyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6-7, 76-200 Słupsk.

 Warto być laureatem konkursów lub olimpiad ‒ poza prestiżem i nagrodami wiąże się to z wieloma przywilejami. Zostań olimpijczykiem wraz z projektem Zdolni z Pomorza i Akademią Pomorską w Słupsku!

Zasady rekrutacji

Wniosek rekrutacyjny

Zaproszenie

Deklaracja

Oświadczenie

 UE UMWP do projektu Zdolni z Pomorza

projekt Ustka1

projekt Tuchomie1

logo zdolni z pomorza kolorNazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 03. Edukacja
Działanie: 03.02. Edukacja ogólna
Poddziałanie: 03.02.02. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego
Cel szczegółowy RPO WP 2014-2020:  poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej
Projekt realizowany na terenie całego województwa pomorskiego od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2021 roku.

 

Projekt zakłada wdrożenie produktu finalnego programu innowacyjnego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” (WND-POKL.09.04.00-22-002/10), zrealizowanego przez województwo pomorskie w latach 2010-2013. Projekt obejmuje realizację akademickich form wsparcia, umożliwiających uczniom uzdolnionym zarówno nabycie konkretnych kompetencji kluczowych, jak i kontakt ze środowiskiem akademickim, zapoznanie się z bazą naukowo-dydaktyczną, poznanie metodologii badań naukowych oraz aktualnych trendów rozwoju danej dziedziny nauki. Wspieranie uczniów uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki prowadzone będzie zgodnie z produktem finalnym projektu innowacyjnego. Projekt ten stanowi część przedsięwzięcia strategicznego pod nazwą „Zdolni z Pomorza”, obejmującego działania realizowane przez samorządy powiatowe, szkoły wyższe, Samorząd Województwa Pomorskiego, w tym również projekt „Pomorski program pomocy stypendialnej”. Wsparcie uczniów uzdolnionych realizowane będzie we współpracy z zainicjowaną w ramach projektu innowacyjnego siecią Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego, koordynowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, które pełni funkcję Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego. Celem projektu jest zapewnienie uczniowi zdolnemu odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia (w zależności od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające nabycie odpowiednich kompetencji kluczowych (Dz.U.UE.L.2006.394.10).

Inicjałem tego projektu, realizowanym przez Akademię Pomorską w Słupsku, jest spotkanie akademickie, które odbędzie się 10 grudnia 2016 roku w Instytucie Matematyki o godzinie 10.00, ul. Kozietulskiego 6-7 w auli 67 (drugie piętro). Szczegółowy program spotkania akademickiego w załączniku (program_10_12_2016).

 UE UMWP do projektu Zdolni z Pomorza

ankietaAP ankieta uczniowie

  rynek pracy