Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

O projekcie

Tytuł projektu:  ,, Akademia Pomorska 5plus-rozwój dla jakości!”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Okres realizacji projektu: 01.11.2018r.  – 31.10.2022r.

Łączna wartość projektu: 2 418 714,50 zł

W tym:

Wysokość dofinansowania: 2 346 147,50 zł

Wkład własny Akademii Pomorskiej 65 600,00

1.Dostosowanie programów kształcenia do rynku pracy i ich realizacja

Przygotowanie i opracowanie 2 nowych programów kształcenia w  języku polskim na kierunku LOGISTYKA[specjalności: transport i spedycja, logistyka morska] i DIETETYKA; oraz modyfikację 1 istniejącego kierunku filologia polska utworzenie specjalizacji LOGOPEDIA ogólna;

2. Kierunek zarządzanie w języku angielskim

Realizacja zadania wynika z potrzeby podniesienia przez studentów umiejętności językowych [w tym języka specjalistycznego] oczekiwanych przez pracodawców oraz z konieczności dostosowania oferty Uczelni do potrzeb rozwijającego się rynku. Oferta kształcenia w języku angielskim skierowana będzie do student/tek z Polski, jak i cudzoziemców. Umiędzynarodowienie programów kształcenia oraz zwiększenie ich dostępności to jedne z głównych celów strategii Uczelni, województwa oraz szkolnictwa wyższego. Zakres zadania obejmuje opracowanie w języku angielskim programu kształcenia [studia II stopnia] kierunku zarządzanie[specjalność: biznes międzynarodowy] oraz realizacja całego cyklu kształcenia.

3.    Wsparcie Biura Karier AP

Zindywidualizowane doradztwo zawodowe .m.in.: porady w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, informacje o sytuacji zawodowej studentów, diagnoza potencjału i preferencji zawodowych .analizę z uwzględnieniem jego doświaczenia zawodowego, kwalifikacji, predyspozycji zawodowych, wsparcie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej.

4.    Podnoszenie kompetencji pracowników Akademickiego Biura Karier

Zadanie obejmować będzie szkolenia/kursy w zakresie niezbędnym do wsparcia studentów rozpoczynających aktywność zawodową na rynku pracy i zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami. Szkolenia odbywać się będą zarówno w formie wyjazdowej oraz webinariów. Zakres szkoleń: obejmuje m.in. poznanie nowych narzędzi, sposobów pracy ze studentami, najnowsze metody diagnozowania postaw, cech, predyspozycji, umiejętności zawodowych i postaw przedsiębiorczych.

5.    Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej

Potrzeba realizacji zadania wynika z konieczności ciągłego dostosowywania kompetencji i umiejętności kadry dydaktycznej uczelni do potrzeb oczekiwanych przez rynek i studentów. Przeprowadzona przez AP analiza wskazała, że kadra dydaktyczna widzi potrzebę podnoszenia swoich kompetencji w zakresie: umiejętności dydaktycznych, informatycznych, zarzadzania informacją i umiejętności prezentacyjnych.

6.    Wzrost umiejętności językowych kadry dydaktycznej

Potrzeba realizacji zadania wynika z konieczności dostosowania kompetencji i umiejętności kadry dydaktycznej w zakresie posługiwania się i prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym. Przeprowadzona przez AP analiza wskazała, że kadra dydaktyczna jest zainteresowanych pogłębianiem swoich umiejętności językowych, szczególnie w obszarze branżowym, tj. specjalistycznym językiem obcym odpowiednio do rodzaju prowadzonych zajęć. Zgodnie z celami uczelni oferta edukacyjna będzie systematycznie wzbogacana o kierunki prowadzone w języku angielskim, dlatego też osoby z niewystarczającą znajomości języka specjalistycznego/branżowego zostaną objęte kursami podnoszącymi umiejętności językowe [35 os. 26K,9M]. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy o różnym poziomie zaawansowania. 2 grupy B1 odbędą 200h i 2 grupy B2-150h.

7.    Kurs języka angielskiego dla kadry zarządczej i administracyjnej

Potrzeba realizacji zadania wynika z konieczności wzrostu umiejętności posługiwania się językiem obcym kadry zarządczej i administracyjnej. Bariera językowa ogranicza płynne i bezproblemowe porozumiewanie się ze studentami z innych krajów (m.in. dziekanaty, biuro ds. kształcenia studentów, biuro programu Erasmus i wymiany studentów) czy też aplikowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków europejskich. W kontekście umiędzynarodowienia Uczelni oraz otwierania kierunków w językach obcych wieksza biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim niezbędna jest także kadrze zarządczej Uczelni. Kadra administracyjna i zarządcza (50os.,45K,5M) zostanie podzielona na cztery grupy: dwie A2-200h i dwie B1-150h.

8.    Staże dydaktyczne nauczycieli akademickich

Staże dydaktyczne mają na celu podnoszenie zdolności dydaktycznych nauczycieli akademickich poprzez obserwację warsztatu pracy w innych ośrodkach akademickich, zwrócenie uwagi na teoretyczne i praktyczne sposoby przekazywania wiedzy oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne, obserwację, które nowoczesne metody/systemy są preferowane w danych ośrodkach i dlaczego oraz jak wpływają na podniesienie umiejętności studentów/ek. Służą zdobyciu doświadczeń we wdrażaniu nowych metod dydaktycznych, pozwolą uaktualnić wiedzę nauczycieli, porównać pracę różnych zespołów dydaktycznych oraz podzielić się własnymi doświadczeniami zawodowymi. W stażach będą uczestniczyć pracownicy dydaktyczni i naukowo - dydaktyczni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

9.        Podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej

Ze względu na organizacje stanowisk pracy na uczelni, szkolenia adresowane będą do 3 typów pracowników:
1) Kadra zarządzająca wyższego szczebla
2) Kadra zarządzająca niższego szczebla
3) Kadra administracyjna

1) Zakres szkoleń dla kadry zarządczej wyższego szczebla- 11os, 9Mi2K(w tym 2ONM), szkolenia w zależności od potrzeb, średni koszt: osobę- 3000zł/os (koszt szkolenia, przejazdu, wyżywienia i noclegu), Szkolenia 1-3 dniowe.
Szkolenia m.in. z zakresu:
- Zarządzanie zasobami ludzkimi i majątkiem uczelni
- Finansowanie uczelni wyższych- dla kadry zarządzającej
- Uwarunkowania prawne działania uczelni- dla kadry zarządzającej
Zostanie wydanych 35 certyfik. z udziału w szkol.

2) Szkolenia dla kadry zarządczej niższego szczebla: 9 osób (9K), szkolenia w zależności od potrzeb. Średni koszt- 2000zł/os (koszt szkolenia, przejazdu, wyżywienia i noclegu): Szkolenia 1-2 dniowe,
Szkolenia m.in. z zakresu:
- Efektywnego kierowania pracą zespołu
- Organizacji pracy
Zostanie wydanych 14 certyfik. z udziału w szkol.

3) Szkolenia dla administracji, 50osób (46K,4M), szkolenia w zależności od potrzeb kadry adm.: średni koszt-2000zł/os (koszt szkolenia, przejazdu, wyżywienia i noclegu): Szkolenia 1-2 dniowe,
z zakresu
- informatyki i zarządzania informacją
- przepisów prawnych dot. działania uczelni
- funkcjonowania uczelni wyższych

10.       Poprawa funkcjonowania i organizacji pracy Uczelni

Wdrożenie systemu podzielone będzie na 3 etapy:
1) Analiza stanu obecnego, opracowanie. i wdrożenie procedur- zlecenie analizy zaprojektowania, wykonania i wdrożenia oprogramowania służącego do wymiany danych między istniejącym systemem HMS a EZD

2) Szkolenie pracowników administracyjnym- w szkoleniach udział weźmie 63os.(55K,8M) (pracownicy dziekanatów, biur rektora i prorektorów, instytutów, kancelarii itp.). Liczba godz. zajęć 10h/os. Koszt /os.(szkolenie., dojazd, nocleg)-1100zł. Zajęcia prowadzone przez trenera z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia zajęć, posiadający wykształceniem wyższym lub certyfikat uprawniający do prowadzenia kursu/szkol. Szkolenia będą dostosowane do potrzeb ON- np. materiały szkol. przygotowane wielką czcionką, brak barier archit.w budynku.

Tematyka szkoleń, m.in:
- obsługa syst. EZD,
- obsługa wymiany danych między HMS a EZD,
- ochrona danych osobowych,
- obsługa baz danych,
- zarządzanie i wykorzystanie systemu EZD w kierowaniu uczelnią,
- archiwizacja dokumentów,
Szkolenie prowadzone będą wg harmonogramu umożliwiającego pogodzenie życia zawodowego i rodzinnego- szkolenia w godzinach pracy.

3) Zakup sprzętu teleinformatycznego i uruchomienie systemu EZD- szczegółowe informacje w budżecie projektu i uzasadnieniu wydatków
Wdrożenie systemu pozwoli na:
- wykonywanie akceptacji za pomocą podpisu elektronicznego,
- dokumentowanie przebiegu załatwienia spraw,
- gromadzenie i tworzenie dokumentacji elektronicznej
- zmniejszanie liczby wytwarzanie dokumentacji papierowej
            
11.        Bezpieczna uczelnia w cyberprzestrzeni

W ramach zadania zostanie zakupiona bezterminowa licencja (oprogramowanie e-learningowe), która pozwoli na bezpieczne funkcjonowanie uczelni w cyberprzestrzeni poprzez ciągłe aktualizowanie przez pracowników AP swojej wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznej ochrony przed cybezagrożeniami.

W ramach zadania 30os.(26K, 4M) zostanie objętych szkol. e- learning. z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
Konieczność realizacji zadania wynika z faktu, iż w dobie silnej informatyzacji to właśnie pracownik stanowi najsłabsze ogniwo i jest poddawany różnego rodzaju atakom socjotechnicznym, prowadzącym do przestępstw komputerowych. Dlatego ciągłe podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpiecznego korzystania z komputerów, Internetu i urządzeń mobilnych jest jednym z najważniejszych elementów polityki bezpieczeństwa AP.

 

 

Znajdziesz nas tutaj