Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Polityka prywatności

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)( RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Pomorska z siedzibą w Słupsku, Słupsk 76 – 200 przy ul. Arciszewskiego 22A .
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e -mail: inspektor@apsl.edu.pl
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane są w celu identyfikacji i kontaktu (powiadamiania o dostępności zamawianych i rezerwowanych książek, monitowania w przypadku przekroczenia terminu zwrotu książek, kontaktowania się w sprawach związanych z prawidłową realizacją usług bibliotecznych), w celach szkoleniowych, a także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń w przypadku nieuregulowania zobowiązań czytelnika w stosunku do Biblioteki Uczelnianej na podstawie jest art. 6 ust. 1 lit. c-- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  zwanego dalej „RODO",  w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz Statut APS z dnia 29 maja 2019 r.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przetwarzane oraz do 6 lat od dnia ostatniej aktywacji konta bibliotecznego lub do momentu zgłoszenia żądania usunięcia danych. 
  5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom  upoważnionym na podstawie i w granicach prawa.
  6. Jako administrator Twoich danych, zapewniam Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z wykorzystaniem profilowania. 
  9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Znajdziesz nas tutaj