Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji a (cyber)rzeczywistość” Słupsk, 24-25 września 2020 roku

Zarząd Okręgu Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich; Zarząd Oddziału Słupskiego SBP; Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych SBP przy Akademii Pomorskiej  w Słupsku; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku; Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku serdecznie zapraszają

w dniach 24-25 września  (czwartek-piątek)  2020 roku na

IX Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą ekologii informacji zorganizowaną pod hasłem "Ekologia informacji a (cyber)rzeczywistość".

Tematem tegorocznej konferencji będą zagadnienia ekologii informacji wobec zagrożeń współczesnego cyber świata. Poprzez zwrócenie uwagi na różne niebezpieczeństwa płynące  z cyberprzestrzeni (cyberterroryzm, kradzież tożsamości, fonoholizm, cyberuzależnienia), ale również ze strony środowiska (zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatyczne) chcemy podkreślić rolę i znaczenie ekologii informacji w procesie kształtowania postaw i opinii tworzącego się społeczeństwa wiedzy oraz wpływ tej nauki na poprawę jakości naszego życia. Naszym celem jest także ukazanie i ugruntowanie prawidłowych postaw odnośnie tworzenia, przesyłania, przechowywania i usuwania informacji.

Jest to szczególnie ważne dziś, kiedy walczymy o zachowanie tożsamości w naszym świecie zdominowanym przez technologie informacyjne. To właśnie ekologii informacji zawdzięczamy wiedzę o cyberchorobach, takich jak np. przymus bycia w Sieci czy fonoholizm (uzależnienie od telefonu). Dzięki niej wiemy też jak im zapobiegać poprzez odpowiedzialne korzystanie z cyberprzestrzeni, komputera i telefonu.

Na konferencję, która odbędzie się w Auli Akademii Pomorskiej w Słupsku, przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 oraz w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Słupsku,  ul. Jaracza 18A zapraszamy nauczycieli, bibliotekarzy, pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane powyższą problematyką.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Referaty konferencyjne zostaną opublikowane, pod warunkiem czynnego uczestnictwa referenta w konferencji.
Tematyka konferencji będzie dotyczyć następujących (problemów) zagadnień szczegółowych:

• Zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni;
• Współczesny człowiek wobec zagrożeń środowiska
informacyjnego;
• Współczesny nauczyciel (bibliotekarz) jako przewodnik
młodzieży po cyberświecie;
• Rola etyki informacyjnej w kształtowaniu postaw
społecznych;
• Walka z zagrożeniami w cyberprzestrzeni;
• Tsunami informacyjne;
• Znaczenie ekologii informacji we współczesnym świecie;

• E-społeczeństwo a ekologia informacji;
• Rola informacji w e-społeczeństwie;
• Badanie potrzeb informacyjnych użytkowników;
• Badanie wartości informacji;
• Globalizacja i inflacja informacji;
• Badanie metod przechowywania informacji;
• Ocena jakości usług informacyjnych;
• Informacja naukowa a ekologia informacji;
• Rozwój (ewolucja) środowiska informacyjnego;
• Selekcja (usuwanie informacji, króre utraciły swoją
użyteczność) i utylizacja informacji (przywracanie
użyteczności informacjom, które się do tego nadają);
• Informacja a zdrowie człowieka (np. przymus bycia
w Sieci, infoholizm, alienacja; stres informacyjny,
cyberprzemoc; fonoholizm);
• Zarządzanie informacją w pracy, domu, społeczeństwie;
• Ekologia informacji a zadania współczesnej edukacji;
• Współczesny bibliotekarz i jego zadania w zakresie
ekologii informacji;
• Współczesny nauczyciel i jego zadania w zakresie
ekologii informacji;
• Badanie wartości informacji pod kątem relewancji
i pertynencji;
• Odpowiedzialność za informacje i związane z tym skutki
społeczne;
• Kultura informacyjna polskiego społeczeństwa;
• Rola kultury informacyjnej w tworzącym się
społeczeństwie wiedzy;
• Kultura informacyjna w kontekście bezpieczeństwa
informacji;
• Kultura informacyjna lekarstwem na choroby
informacyjne;
• Konsumpcja informacji;
• Etyka informacyjna w ochronie własności, prywatności
i bezpieczeństwa informacji;
• E-ekologia, czyli ekologia systemów teleinformatycznych;
• Inne zagadnienia związane z tematyką konferencji.

Ważne terminy:

do 31.05.2020 r. – zgłaszanie tytułów i abstraktów referatów
(10-20 zdań);
do 16.08.2020 r. – nadsyłanie pełnych tekstów referatów;
do 20.09.2020 r. – zgłaszanie uczestnictwa w konferencji
(uczestnicy bez referatów).

Uczestnicy bez referatu:

Warunkiem udziału w konferencji (uczestnicy bez referatu) jest nadesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy, email, numer telefonu) pocztą elektroniczną na adres:

beata.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl  lub

sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl

albo tradycyjną na adres:

Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Arciszewskiego 22,76-200 Słupsk z dopiskiem "Konferencja".

Uczestnicy z referatem:
Warunkiem udziału w konferencji (uczestnicy z referatem) jest nadesłanie zgłoszenia (imię i nazwisko, miejsce pracy, email, numer telefonu, tytuł referatu) pocztą elektroniczną na adres:

beata.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl

lub

sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl

albo tradycyjną na adres:

Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku ul. Arciszewskiego 22c, 76-200 Słupsk z dopiskiem "Konferencja".

Osoby zgłaszające referaty otrzymają w odpowiedzi pocztą elektroniczną wytyczne odnośnie redakcji tekstu oraz formularz zgłoszeniowy dla referentów. Czas przewidziany na każde wystąpienie: 15-20 minut w zależności od liczby prelegentów. Do dyspozycji uczestników podczas trwania obrad zapewniamy komputer i rzutnik multimedialny. Referaty konferencyjne zostaną opublikowane pod warunkiem czynnego uczestnictwa referenta w konferencji.
Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji zostaną podane w późniejszym terminie po ustaleniu listy referentów.

Wszelkich informacji na temat konferencji udzielają oraz zgłoszenia przyjmują:
dr Beata Taraszkiewicz
59 84 05 400

beata.taraszkiewicz@biblioteka.apsl.edu.pl

mgr Urszula Kłos
59 84 05 351

sekretariat@biblioteka.apsl.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Do pobrania:

Znajdziesz nas tutaj