Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Struktura

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Springer Open Choice

Program Springer Open Choice/Open Access umożliwia publikowanie artykułów w czasopismach naukowych na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access). Artykuły Open Access poddane są temu samemu co w tradycyjnym modelu publikacji procesowi korekty i akceptacji z udziałem recenzentów, ale po przyjęciu do publikacji stają się dostępne w wersji elektronicznej dla wszystkich użytkowników Internetu na świecie. Czytelnicy nie ponoszą żadnych opłat za dostęp do tych artykułów, a koszty ich publikacji są przeniesione na instytucje finansujące badania naukowe. W przypadku polskiego programu Springer Open Choice koszty publikacji są pokrywane w całości z ryczałtowej opłaty rocznej za licencję krajową Springer wnoszonej do wydawcy przez ICM i finansowanej ze środków MNiSW. Autorzy, którzy publikują w modelu swobodnego dostępu zachowują prawa autorskie, w tym prawo do upowszechniania swojego dzieła zgodnie z licencją “Creative Commons Attribution” (CC BY) (patrz link). Ostateczna elektroniczna wersja opublikowanego artykułu jest udostępniana przez wydawcę, jednocześnie może być archiwizowana i udostępniana w repozytoriach instytucji, w której afiliowany jest autor, lub która finansuje Open Access. Wydawnictwo Springer posiada dodatkowo umowę z repozytorium PubMed Central, w którym deponowane są pełne teksty artykułów Open Access z zakresu nauk biomedycznych.

Program Springer Open Choice obejmuje tzw. hybrydowe czasopisma Springer tzn. czasopisma, które pozwalają autorowi na wybór zasady publikacji, patrz lista czasopism na stronie informacyjnej na serwerze wydawcy. Program nie obejmuje na razie czasopism BioMed Central (wydawnictwo to należy do Springera od 2011 roku i publikuje ok. 200 czasopism działających wyłącznie w modelu Open Access) oraz ok. 80 czasopism wydawanych przez Springera wyłącznie w modelu Open Access (tzw. czasopisma SpringerOpen).

Instrukcja korzystania z programu przez polskich autorów

Z programu Open Choice mogą korzystać autorzy korespondencyjni afiliowani w polskich instytucjach zarejestrowanych w licencji krajowej Springer, (patrz lista instytucji). Nie jest istotna afiliacja innych współautorów, ani ich kolejność w nagłówku artykułu. Zatwierdzenie opcji Open Access następuje po tym, gdy autor korespondencyjny otrzyma zawiadomienie z wydawnictwa o pozytywnie zaopiniowanym przez recenzentów artykule i zaakceptowaniu go “do druku”, czyli do produkcyjnej fazy publikacji. W zawiadomieniu zawarty jest link do strony internetowej, na której autor ma wskazać swoją afiliację oraz zatwierdzić opcję Open Access, patrz prezentacja.

Afiliację należy wybrać z listy, na której znajdują się wszystkie instytucje zgłoszone do licencji krajowej Springer.

Uwaga: na liście na stronie wydawcy występują nazwy angielskie instytucji, ale lista ta służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, a w artykule może występować nazwa instytucji w dowolnej wersji językowej.

Po potwierdzeniu afiliacji powinna pojawić się informacja “Special open access agreement”, która dotyczy umowy zawartej ze Springerem przez ICM i obejmującej wszystkie polskie instytucje z listy.

Wszystkie artykuły publikowane w ramach tej umowy są finansowane ze środków MNiSW przekazywanych do Springera przez ICM w formie rocznej opłaty ryczałtowej. W razie problemów przy korzystaniu z programu Open Choice prosimy o kontakt na adres wbn-admins@icm.edu.pl.

Znajdziesz nas tutaj