Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Oferta

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Referent ds. wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w Biurze ds. Studentów

Miejsce pracy: Słupsk

Akademia Pomorska w Słupsku ogłasza konkurs na stanowisko administracyjne: referent ds. wsparcia studentów z niepełnosprawnościami w Biurze ds. Studentów w ramach projektu „Dostępna Akademia Pomorska”


Opis stanowiska 
1. organizacja cyklicznych szkoleń mających na celu podnoszenie świadomości niepełnosprawności dla całej społeczności AP,
2.  współpraca z punktem rekrutacyjnym – przygotowywanie niezbędnych informacji dla kandydata z niepełnosprawnością
3.  opracowywanie niezbędnych dokumentów normatywnych; Regulamin wsparcia, uchwały, zarządzenia
4.   inicjowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w AP w Słupsku,
5. diagnozowanie potrzeb osób z niepełnosprawnością; przygotowywanie niezbędnych narzędzi badawczych
6. współpraca z doradcą zawodowym w zakresie zatrudnienia osoby 
z niepełnosprawnością
7. podejmowanie wszelkich działań na rzecz przestrzegania i właściwego traktowania studentów i doktorantów z niepełnosprawnością;
8. określanie potrzeb związanych ze studiowaniem osób niepełnosprawnych 
w szczególności: 
a) likwidacji barier uniemożliwiających udział w życiu społeczności akademickiej, w tym barier architektonicznych, transportowych i dostępu do zasobów informacyjnych, 
b) zapewnienia pomocy lub usług podnoszących ich niezależność, 
c) zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym.
9. bezpośrednia współpraca z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Uczelni: instytutami, biblioteką uczelnianą, studium wychowania fizycznego 
i sportu, studium praktycznej nauki języka obcego, dziekanatami
10. podejmowanie inicjatyw mających na celu promocje Akademii Pomorskiej jako Uczelni przyjaznej studentom niepełnosprawnym;
11. pomoc przy tworzeniu regulaminu studiów
12. pomoc w integracji studentów niepełnosprawnych;
13. informowania o bieżących sprawach stypendiach socjalnych, stypendiach specjalnych, zapomogach, stypendiach Rektora dla najlepszych studentów oraz stypendiach Ministra za wybitne wyniki w nauce i w sporcie;
14. udzielania informacji o Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -pomoc w wypełnianiu wniosków;
Wymagania
• wykształcenie wyższe licencjackie; ( mile widziany student/studentka)
• aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
• wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz zdolności organizacyjne;
• sumienność i skrupulatność w realizacji powierzonych zadań;
• komunikatywność, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Oferujemy
• 1/2 etatu
• wynagrodzenie 1505 brutto miesięcznie
• zatrudnienie – umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia 
• możliwość rozwoju osobistego, w tym udział w szkoleniach
•  pakiet socjalny
•  przyjazny klimat pracy i współpracy

Wymagane dokumenty
1. CV i list motywacyjny;
2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, referencje;
3. kwestionariusz osobowy – do pobrania ze strony Uczelni https://www.apsl.edu.pl/Pracownicy/Pozostale-wzory/Formularze-dotyczace-zatrudnienia-i-spraw-socjalnych pn. „kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę”. 
4. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  o treści: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Pomorską z siedzibą w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22 A, 76 – 200 Słupsk, danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji na stanowisko administracyjne – specjalista ds. wsparcia studentów z niepełnosprawnością”
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: 
Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Westerplatte 64, 76-200 Słupsk, z dopiskiem KONKURS– specjalista ds. wsparcia studentów z niepełnosprawnością Biuro ds. Studentów lub na adres e-mail: boguslawa.medwid@apsl.edu.pl

Oferta ważna do 31 maja 2022 r. 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. 

Miejscowość zatrudnienia

Słupsk

Znajdziesz nas tutaj