Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna „Teorie i Praktyki Kultury Gier Cyfrowych”

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej oraz Szkoła Doktorska Akademii Pomorskiej w Słupsku zapraszają do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Metodycznej „Teorie i Praktyki Kultury Gier Cyfrowych” organizowanej pod hasłem: „Granie/Odgrywanie/Wygrywanie jako praktyki społeczne”

26-27.05.2022

 

Mając na uwadze wieloaspektowość oraz wielowymiarowość zagadnień obejmujących podejmowaną problematykę do uczestnictwa w konferencji zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych zarówno samymi grami cyfrowymi (komputerowymi/konsolowymi/mobilnymi), jak i kulturą z nimi związaną, tj. medioznawców, groznawców, pedagogów, socjologów, psychologów, filozofów, oraz przedstawicieli wszystkich pozostałych
a niewymienionych tu nauk i dyscyplin naukowych zarówno społecznych/humanistycznych, jak i informatycznych. Do udziału

w przedsięwzięciu serdecznie zapraszamy studentów, kadrę zarządzającą oświatą, w szczególności: dydaktyków/nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem gier cyfrowych w procesie uczenia/nauczania, przedstawicieli samorządowych, organizacje pozarządowe, a także wszystkich związanych
z branżą grową.

 

Jesteśmy głęboko przekonani, że spotkanie teoretyków z praktykami okaże się mieć szczególną wartość poznawczą oraz dydaktyczno-metodyczną.

 

Fakt, gry cyfrowe, ale też mnogość praktyk oraz zjawisk im towarzyszących stały się istotnym uczestnikiem zmian społeczno-obyczajowych spowodował, że nie sposób już mówić o grach, nie mówiąc przy tym o całej kulturze z nimi związanej, zarówno w jej wymiarze materialnym, jak i niematerialnym. Oznacza to, że badając kulturę gier cyfrowych uwzględniać musimy również jej historię, potencjał edukacyjny, wymiar estetyczny, kontekst ideologiczny oraz wszystko to, co choć w kulturze tej obecne, to z różnych powodów nie zawsze „widoczne”. Mając to na uwadze w ramach konferencji skupić chcemy się więc m.in. na następujących zagadnieniach i obszarach tematycznych:

 

- Granie jako rytuał i/lub (praco-)zabawa

- Tekstualność gier cyfrowych: gra jako pretekst/kontekst/paratekst

- Gry edukacyjne vs. edukacja przez gry

- Gry cyfrowe w kontekście refleksji estetycznej

- Polityczności i ideologiczność gier komputerowych

Granie, oglądanie a „oglągranie”. Gry jako medium wizualne i/lub proceduralne?

 

 

 

UWAGA:

Mając na uwadze obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną informujemy, że formuła Konferencji ma charakter hybrydowy. Udział w konferencji możliwy jest zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej/online.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI DOTYCZY WYŁĄCZNIE UDZIAŁU CZYNNEGO:

 

Udział stacjonarny - 200 zł

Udział zdalny/online - bezpłatny

 

Numer rachunku: 02 1240 3770 1111 0000 4068 0617 subkonto 249-570

 

W tytule wpłaty proszę o podanie w następującej kolejności:

- NR SUBKONTA KONFERENCJI

- nazwa konferencji

- imię i nazwisko uczestnika

Przelew z zagranicy:

SWIFT/BIC: PKOPPLPW

IBAN: PL02124037701111000040680617

 

OPŁATA KONFERENCYJNA OBEJMUJE:

- materiały konferencyjne

- poczęstunek

- możliwość uczestnictwa w warsztatach

- publikację artykułu (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w czasopiśmie naukowym znajdującym się na liście ministerialnej (więcej informacji wkrótce), tj. „Kultura i Edukacja” (40 punktów na liście MEiN) lub „Studia Humanistyczne AGH” (40 punktów na liście MEiN)

 

[szczegółowe informacje dotyczące profilu czasopism wraz z wymogami edytorskimi dostępne są na stronach internetowych:]

 

„Kultura i Edukacja” https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/kie

„Studia Humanistyczne AGH” http://www.journalssystem.com/shagh/

 

UWAGA:

 

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu ani podróży. Jednocześnie informujemy, że organizatorzy konferencji deklarują gotowość pomocy

w rezerwacji noclegu, zarówno na terenie Słupska, jak i Ustki wszystkim uczestnikom konferencji.

 

- W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, organizatorzy nie dokonują zwrotu dokonanej wpłaty.

 

WAŻNE TERMINY:

 

− do 24.04.2022 – ostateczny termin rejestracji uczestników (dotyczy wyłącznie udziału czynnego)

− do 24.04. 2022 – dokonanie opłaty konferencyjnej

do 01.09.2022 − przesłanie tekstów/artykułów  

 

wraz z oświadczeniem autora/autorów

 

na e-mail: konferencja.gry@gmail.com

 

Kontakt:

Akademia Pomorska, Instytut Pedagogiki

  1. Bohaterów Westerplatte 64, Słupsk 76-200

e-mail: konferencja.gry@gmail.com

Faktury:

 

Uczestnicy konferencji, chcący otrzymać faktury proszeni są o przesłanie prośby wraz danymi (tj. nazwa, adres oraz NIP) na adres konferencja.gry@gmail.com
w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności.

 

PREZYDIUM KOMITETU NAUKOWEGO:

dr hab. prof. Grzegorz Ptaszek (Akademia Górniczo Hutnicza)

prof. Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku)

prof. Mirosław Patalon (Akademia Pomorska w Słupsku)

 

CZŁONKOWIE KOMITETU NAUKOWEGO:

dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania (Uniwersytet Zielonogórski)

dr hab. Mirosław Filiciak (SWPS)

dr hab. Paweł Frelik (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Paweł Grabarczyk (IT University of Copenhagen/Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Piotr Szczuko (Politechnika Gdańska)

dr hab. Prof. Roman Tomaszewski (Akademia Pomorska w Słupsku)

dr hab. prof. Ryszard Kozłowski (Akademia Pomorska w Słupsku)

dr hab. prof. Tomasz Z. Majkowski (Uniwersytet Jagielloński)

dr Joanna Grubicka (Akademia Pomorska w Słupsku)

dr Jolanta Maciąg (Akademia Pomorska w Słupsku)

dr Katarzyna Jerzak (Associate Research Scholar, Johns Hopkins University)

dr Łukasz Androsiuk (Akademia Pomorska w Słupsku)

dr Małgorzata Obrycka (Akademia Pomorska w Słupsku)

dr Marta Gliniecka (Akademia Pomorska w Słupsku)

dr Witold Kołodziejczyk (Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie)

mgr Alicja Syta (Akademia Pomorska w Słupsku)

mgr Ewa Kosiedowska (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie)

mgr Jarosław Marek Spychała (University of Konstanz/Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku/ Collegium Civitas w Warszawie

mgr Łukasz Krzywoń (Creative Together)

mgr Maciej Maraszkiewicz (Akademia Pomorska w Słupsku)

mgr Tomasz Dobrowolski (Akademia Pomorska w Słupsku)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr Jolanta Maciąg (Akademia Pomorska w Słupsku)

dr Łukasz Androsiuk (Akademia Pomorska w Słupsku)

mgr Maciej Maraszkiewicz (Akademia Pomorska w Słupsku)

dr Marta Gliniecka (Akademia Pomorska w Słupsku)

mgr Alicja Syta (Akademia Pomorska w Słupsku)

mgr Anna Oporska-Szybisz (Varsav Game Studios SA)

mgr Ewa Kosiedowska (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie)

mgr Łukasz Krzywoń (Creative Together)

mgr Paweł Zajkowski

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBNleMjChtR6VL8wq0SqYyuHyK5JnyF_RkQQ022HPTZ7pCrQ/viewform

 

Informacja na stronie uczelni:
https://www.apsl.edu.pl/nauka/konferencje/zaproszenia-na-konferencje/i-miedzynarodowa-konferencja-naukowo-metodyczna-teorie-i-praktyki-kultury-gier-cyfrowych

 

Facebook:

https://www.facebook.com/events/edit/307356801312113/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

 

ENG.

 

The Institute of Pedagogy of the Pomeranian University and the Doctoral School of the Pomeranian University in Słupsk invite you to the International Conference Theories and Practices of the Digital Games’ Culture organised under the heading:

Gaming/role-playing/winning as social practices

 

26-27 May 2022

 

Bearing in mind the multifaceted and multidimensional nature of the topics covered, we invite all researchers interested in digital games (computer/console/mobile) and the culture associated with them, i.e. media scholars, gaming experts, educators, sociologists, psychologists, and philosophers to participate in the conference. We also welcome representatives of all other sciences and scientific disciplines, not mentioned above, both from humanities and IT. We would also like to invite students, any education management staff: educators and teachers interested in the use of digital games in the learning/teaching process, representatives of local governments, non-governmental organisations and everyone engaged in the gaming industry.

 

We are confident that the meeting between both, theoreticians and practitioners, will contribute to knowledge, and will be of didactic and methodological value to all participants. The fact that digital games and the multitude of practices and accompanying phenomena have become important factors in socio-moral changes, made talking about games impossible without mentioning the entire culture associated with them, both in terms of material and immaterial dimensions. This means that when studying the culture of digital games, we must also take into account its history, educational potential, aesthetic dimension, ideological context and everything else present in this culture, but for various reasons, not always acknowledged.

 

 During the conference, we want to focus on the following topics and thematic areas:

 

- Playing as a ritual and/or playwork

- The textuality of computer games: playing as a pretext/context/paratext

- Educational games vs. education through games

- Digital games in the context of aesthetic reflection

- Political and ideological nature of computer games

- Playing, watching and ‘playwatching’

- Games as a visual and/or procedural medium

 

ATTENTION:

 

Considering the current sanitary and epidemiological situation, we would like to inform you that the formula of the Conference is hybrid. Participation in the conference is possible both in the stationary and online form.

 

THE FEE FOR PARTICIPATION IN THE CONFERENCE APPLIES ONLY FOR ACTIVE PARTICIPATION:

 

Stationary participation - PLN 200

Online participation - FREE

 

Account number: 02 1240 3770 1111 0000 4068 0617 sub-account 249-570

 

In the title of payment, please provide in the following order:

 

- CONFERENCE ACCOUNT NUMBER - conference name - name and surname of the participant

 

Transfer from abroad: SWIFT / BIC: PKOPPLPW IBAN: PL02124037701111000040680617

 

THE CONFERENCE FEE COVERS:

 

- conference materials

- refreshments

- participation in workshops

- publication of an article in a scientific journal from the ministerial list:

„Culture and Education” https://czasopisma.marszalek.com.pl/10-15804/kie

„Studia Humanistyczne AGH” http://www.journalssystem.com/shagh/

 

ATTENTION:

 

The conference fee does not include accommodation or travel costs. The organizers are happy to help all conference participants with booking accommodation, both in Słupsk and Ustka.

 

- In the event of cancellation the organizers will not refund the payment.

IMPORTANT DATES:

 

- by 24 April 2022 - the deadline for registration of participants (only active participation)

- by 24 April 2022 - payment of the conference fee

- by 01 September 2022 - sending the texts of the articles together with the author's / authors' declaration to the e-mail address: konferencja.gry@gmail.com

 

Contact: Pomeranian University, Institute of Pedagogy ul. Bohaterów Westerplatte 64, Słupsk 76-200 e-mail: konferencja.gry@gmail.com

 

Invoices:

 

Conference participants wishing to receive invoices are asked to send their request together with the relevant information (i.e. name, address and tax identification number) to the address ... within 7 days from the date of payment.

 

SCIENTIFIC COMMITTEE BUREAU:

 

dr hab. prof. Grzegorz Ptaszek (AGH University of Science and Technology)

prof. Daniel Kalinowski (Pomeranian University in Słupsk)

prof. Mirosław Patalon (Pomeranian University in Słupsk)

 

SCIENTIFIC COMMITTEE MEMBERS:

dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania (University of Zielona Góra)

dr hab. Mirosław Filiciak (SWPS)

dr hab. Paweł Frelik (University of Warsaw)

dr hab. Paweł Grabarczyk (IT University of Copenhagen/The University of Łódź)

dr hab. Piotr Szczuko (Gdańsk University of Technology)

dr hab. Prof. Roman Tomaszewski (Pomeranian University in Słupsk)

dr hab. prof. Ryszard Kozłowski (Pomeranian University in Słupsk)

dr hab. prof. Tomasz Z. Majkowski (Jagiellonian University)

Joanna Grubicka, PhD (Pomeranian University in Słupsk)

Jolanta Maciąg, PhD (Pomeranian University in Słupsk)

Katarzyna Jerzak Phd (Associate Research Scholar, Johns Hopkins University)

Łukasz Androsiuk, PhD (Pomeranian University in Słupsk)

Łukasz Krzywoń, MA (Creative Together)

Małgorzata Obrycka, PhD (Pomeranian University in Słupsk)

Marta Gliniecka, PhD (Pomeranian University in Słupsk)

Tomasz Dobrowolski, MA (Pomeranian University in Słupsk)

Witold Kołodziejczyk, PhD (The Academy of Justice)
Alicja Syta, MA (Pomeranian University in Słupsk)

Ewa Kosiedowska, MA (School and Kindergarten Complex in Redzikowo)

Jarosław Marek Spychała, MA (University of Konstanz/ WSB University/ Collegium Civitas Warsaw

 

ORGANISING COMMITTEE:

 

Alicja Syta, MA (Pomeranian University in Słupsk)

Anna Oporska-Szybisz, MA (Varsav Game Studios SA)

Ewa Kosiedowska, MA (School and Kindergarten Complex in Redzikowo)

Jolanta Maciąg, PhD (Pomeranian University in Słupsk)

Łukasz Androsiuk, PhD (Pomeranian University in Słupsk)

Lukasz Krzywon, MA (Creative Together)

Maciej Maraszkiewicz, MA (Pomeranian University in Słupsk)

Marta Gliniecka, PhD (Pomeranian University in Słupsk)

Pawel Zajkowski, MA

 

REGISTRATION LINK:

https://docs.google.com/forms/d/1oRtJREikZpvzv9XZnI4UcjoEgsyak-DtIcOvw3ZHjJc/edit?fbclid=IwAR23Ef0E7Q011Wz3Vq4LIgqVQ73fdH4OIkJUHuDfEK4zynApPlMP5STFVdI

 

official information on the Pomeranian Academy in Slupsk https://www.apsl.edu.pl/nauka/konferencje/zaproszenia-na-konferencje/i-miedzynarodowa-konferencja-naukowo-metodyczna-teorie-i-praktyki-kultury-gier-cyfrowych

 

Facebook:

https://www.facebook.com/events/edit/307356801312113/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

Program konferencji - PL:

https://drive.google.com/file/d/1xzgGZV6611PRHh9_ZjpR01XH4othCa1x/view?usp=sharing

ENG:

https://drive.google.com/file/d/1HzSy_Rd6KsZkeA7GoGRbgFUVgD3YasJR/view?usp=sharing

ClickMeeting:

https://akademiapomorska.clickmeeting.com/teorie-i-praktyki-kultury-gier-cyfrowych-theories-and-practices-of-the-digital-games-culture

 

Znajdziesz nas tutaj