Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Tożsamość przestrzeni – przestrzenie tożsamości

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Tożsamość przestrzeni – przestrzenie tożsamości

Zapraszamy do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Tożsamość przestrzeni – przestrzenie tożsamości”, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku.

      Współczesna humanistyka stanowi zespół różnorodnych pojęć i kategorii, zbiór wyobrażeń i form realizacji swoistego kodu kultury śródziemnomorskiej. Jest jednocześnie elementem zachowania jej ciągłości, jak i podlega wielorakim przemianom, których rezultatem jest konieczność dokonywania redefinicji oraz określania nowych kontekstów interpretacyjnych. Przeobrażenia te dokonują się również w sferze badań naukowych, co najpełniej zaobserwować można w coraz powszechniejszym występowaniu rozważań o charakterze interdyscyplinarnym, a nawet swoistej metarefleksji. Słusznym wydaje się stwierdzenie, iż jedynie podejmowanie badań na pograniczu różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych, może pozwolić na pełniejsze ukazanie badanego zjawiska    i jego wielopłaszczyznową analizę. Z całą pewnością rodzi to również określone trudności metodologiczne oraz wymaga od badacza przyjęcia szerokiego horyzontu poznawczego. Dla literaturoznawstwa takie podejście nie jest elementem nowym, gdyż jak podkreśla Anna Burzyńska we wstępie do pracy Teorie literatury XX wieku, wraz z występującym na przełomie lata 60. i 70. XX wieku kryzysem nauk humanistycznych, rodzi się poststrukturalizm, a wraz z nim odejście od dogmatyzmu i fundamentalizmu poznawczego[1].

Zdaniem wielu badaczy w ostatnich dekadach ubiegłego stulecia oraz na początku dwudziestego pierwszego wieku upowszechniło się charakteryzowanie zmian, nowych tendencji i przemian metodologicznych w kategorii „zwrotu”. Jednym z nich z całą pewnością jest „zwrot ku przestrzeni” otwierający humanistom i przedstawicielom nauk społecznych nowe, dotąd nie eksplorowane płaszczyzny naukowego opisu rzeczywistości. Jak wskazuje Elżbieta Rybicka w artykule „Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich” nurt badawczy określany mianem „zwrotu przestrzennego” to nie tyle sposób systematyzowania, lecz forma ujęcia w pewne ramy terminologiczne dynamiki współczesnych rekonfiguracji przestrzennych, a także ukazania rozwoju humanistyki w szerszym, interdyscyplinarnym kontekście.

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Tożsamość przestrzeni – przestrzenie tożsamości”, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii Pomorskiej w Słupsku. Nasze naukowe spotkanie ma charakter interdyscyplinarny i kierowane jest zarówno do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych (literaturoznawców, historyków, antropologów kultury, filozofów, socjologów czy politologów), ale także innych dyscyplin, którzy podejmują badania spacjalne, topograficzne czy topologiczne.  Miło będzie nam również gościć badaczy, odwołujących się w swoich pracach do Foucaultowskich teorii tożsamości.

Poniżej przedstawiamy problematykę, która będzie podejmowana podczas konferencji:

- kategoria miejsca w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym (relacje między przestrzenią a tożsamością);

- przestrzenie pogranicza;

- dynamiczne ujęcia przestrzeni, w tym przestrzeni tranzytowej (koncepcja nie-miejsca Marca Auge’a );

- relacje między przestrzenią a językiem, literaturą i kulturą;

- mityzacja przestrzeni;

- obecność kategorii przestrzennych w badaniach humanistyczny i społecznych ;

- budowanie tożsamości przestrzeni (powoływanie, kreowanie, nadawanie znaczenia przestrzeni) w ujęciu interdyscyplinarnym.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z krótkimi abstraktami: do 15 czerwca 2018 roku

Wpłata wpisowego w wysokości 150 zł: do 22 czerwca 2018 roku (numer subkonta podany zostanie uczestnikom konferencji w oddzielnej wiadomości e-mailowej)

(opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz uroczysty obiad pokonferencyjny)

Informacje organizacyjne uzyskać można pod adresem:  rada.doktorantow@apsl.edu.pl lub pod adresami e-mailowymi organizatorów konferencji)

Opieka merytoryczna: dr hab. prof. AP Adela Kuik-Kalinowska  (Zakład Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskie w Słupsku , kierownik studiów III stopnia w zakresie literaturoznawstwa)

Organizatorzy:

mgr Ewa Jaszewska ( jaszewska@poczta.onet.pl)

mgr Wojciech Wróblewski (wojciech.wroblewski@s.apsl.edu.pl; wojtex79@wp.pl )

AKADEMIA  POMORSKA

INSTYTUT POLONISTYKI

RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Tożsamość przestrzeni – przestrzenie tożsamości”, Słupsk,  29.06.2018 r.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

1. Tytuł, stopień:

2. Imię i nazwisko:

3. Miejsce i adres pracy:

4. Adres dla korespondencji:

e-mail :                                           

tel/ fax. :

5. Dane do faktury :

6. Zgłaszam wygłoszenie referatu na temat:

(prosimy o podanie tematu/tytułu wystąpienia wraz z kilkuzdaniowym abstraktem)

7. Podczas wystąpienia niezbędne będzie wykorzystanie sprzętu multimedialnego  ( proszę poniżej wpisać „tak” lub „nie”)

[1] A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2006, s. 30

 

Znajdziesz nas tutaj