Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Prawo ochrony środowiska. System ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

- opiniowanie zagadnień proceduralnych i materialnoprawnych w toku postępowań z zakresu ocen oddziaływania na środowisko,  wynikających z ustawy o z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- proceduralne i materialne problemy przeprowadzania ocen środowiskowych inwestycji mieszkaniowych, instalacji fotowoltaicznych oraz przedsięwzięć w zakresie hodowli i chowu zwierząt,

- problematyka weryfikacji decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia,

- opłaty za korzystanie ze środowiska - problematyka proceduralnych i materialnych aspektów ich ustalania,

- usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania - aspekty proceduralne i materialne,

- system ocen oddziaływania na środowisko w ujęciu komparatystycznym - sporządzanie opinii uwzględniających wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda.

Znajdziesz nas tutaj