Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Prawo finansowe

- fundusze europejskie – zasadność pozyskiwania funduszy w określonych stanach faktycznych; opinie w zakresie prawidłowości sporządzanych wniosków pod względem formalnomerytorycznym,

- zamówienia publiczne – stosowanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz dyrektyw w tym zakresie przedmiotowym. Opinie w zakresie prawidłowości sporządzania postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- europejskie prawo podatkowe - ekspertyzy, opinie oraz teksty o charakterze praktycznym związane z unikaniem podwójnego opodatkowania w oparciu o przepisy ogólne, jak również o szczególne przepisy wynikające z postanowień umów międzynarodowych zawieranych pomiędzy państwami. Dodatkowo istnieje możliwość sporządzenia opinii i tekstów naukowych o charakterze prawno-porównawczym w zakresie szeroko pojętego prawa podatkowego oraz regulacji związanych z pomocą de minimis w postępowaniach podatkowych i tych, w których odpowiednio stosuję się ordynację podatkową,

- relacje i wpływ europejskiego prawa finansowego do polskiego prawa budżetowego - w szczególności w zakresie budżetu jednostek samorządu terytorialnego).

Znajdziesz nas tutaj