Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Nauka

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

O projekcie

Projekt Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl,

Nr projektu: POPC.02.03.01-00-0062/18-00

Program Operacyjny Polska Cyfrowa,

II oś priorytetowa E-administracja.

Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”

Akronim

eCUDO.pl – Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych

Celem strategicznym projektu jest utworzenie systemu informatycznego zapewniającego zunifikowany dostęp do krajowych zasobów nauki z zakresu oceanologii. 

Zidentyfikowane grupy użytkowników: administracja rządowa i samorządowa wraz z podległymi im jednostkami, jednostki naukowo-badawcze, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.

Korzyści długofalowe wynikające z funkcjonowania eCUDO.pl (na podstawie https://ecudo.pl/cele-projektu,7,pl):

- budowanie polskiej gospodarki opartej na wiedzy,
- budowanie społeczeństwa informacyjnego w Polsce,
- eksploatacja Bałtyku przy zachowaniu jego pełnej ochrony,
- sprawne zarządzanie zasobami Bałtyku,
- skuteczne wywiązywanie się ze zobowiązań dotyczących monitoringu Bałtyku.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie ecudo.pl

Znajdziesz nas tutaj