porozumienie fot slawomir lewandowski14 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku, w którym uczestniczył Rektor Akademii Pomorskiej dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski.

Gospodarzem spotkania był Rektor Ateneum – gdańskiej uczelni wyższej prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński, który wraz z Przewodniczącym Rady prof. Jerzym P. Gwizdałą, Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego, powitał zgromadzonych gości. Najważniejszym punktem obrad było podpisanie porozumienia „Study in Pomorskie” przez wicemarszałka Pawła Orłowskiego i członków Rady Rektorów Województwa Pomorskiego. Jest to jedno ze strategicznych przedsięwzięć naszego województwa mające na celu przygotowanie i wypromowanie z udziałem kluczowych pomorskich uczelni kompleksowej oferty dla studentów zagranicznych oraz oferty wspierającej zatrudnienie zagranicznych naukowców. Porozumienie „Study in Pomorskie” ma przede wszystkim wspierać działania służące umiędzynarodowieniu pomorskich ośrodków akademickich, poprawie ich konkurencyjności oraz wzmocnieniu konkurencyjności naszego regionu. Wspólna inicjatywa Samorządu Województwa Pomorskiego oraz szkół wyższych ma przyczynić się także m. in. do zwiększenia liczby studentów zagranicznych oraz pochodzących spoza naszego województwa studiujących w pomorskich uczelniach; zatrzymania w regionalnych uczelniach absolwentów szkół średnich; stworzenia wspólnej, skoordynowanej i efektywnej promocji pomorskich uczelni w zakresie oferty dydaktycznej i pozadydaktycznej, a także zwiększenia powiązań sieciowych pomorskich uczelni. Środki niezbędne do realizacji porozumienia pochodzić będą z budżetu województwa pomorskiego oraz budżetów pozostałych sygnatariuszy porozumienia. W ramach porozumienia dofinansowanie będzie można przeznaczyć na następujące działania: stworzenie i aktualizacja mapy potrzeb studenta; stworzenie platformy informacyjnej o ofercie oraz pozycji naukowej i potencjale badawczym uczelni, jak również atrakcyjności pomorskich miast i jakości życia w województwie pomorskim; przygotowanie wspólnych materiałów i wydarzen promocyjnych oraz szkoleniowych; e-learning oraz organizacja kursów języka polskiego; wspólny udział w zagranicznych targach edukacyjnych, wyjazdach szkoleniowych oraz akcjach marketingowych; stworzenie dedykowanej wspólnej oferty dla osób polskiego pochodzenia zainteresowanych studiowaniem w Polsce; organizacja szkoły letniej, kursów integracyjnych, kursów dotyczących różnic międzykulturowych; stworzenie mapy stypendialnej; współpraca z sektorem biznesu w celu stworzenia Pomorskiego Funduszu Stypendialnego; uruchomienie i modernizacja programów kształcenia w językach obcych; stworzenie wspólnego systemu obsługi studentów zagranicznych studiujących w pomorskich uczelniach oraz inne działania proponowane przez zaangażowane podmioty. Sygnatariuszami porozumienia są: Samorząd Województwa Pomorskiego, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Akademia Pomorska w Słupsku, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański. Podczas Rady Rektorów Województwa Pomorskiego omówiono również projekt założeń systemu szkolnictwa wyższego w ramach Ustawy 2.0. Spotkanie to sfinalizowały wnioski dotyczące Bałtyckiego Festiwalu Nauki i przygotowania kolejnej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki w dniach 26-27.03.2017 w Politechnice Gdańskiej.