Z dniem 1 maja 2017 r. rozpoczynamy realizację projektu unijnego „Zdobądź K2! Kompetencje i Kwalifikacje w Akademii Pomorskiej w Słupsku”, w którym biorą udział trzy instytuty naszej Uczelni (Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej i Instytut Muzyki).

Projekt „Zdobądź K2! Kompetencje i Kwalifikacje w Akademii Pomorskiej w Słupsku” jest realizowany przez Akademię Pomorską w Słupsku nr POWER 03.01.00-IP.08-00-PRK/16 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje  w szkolnictwie wyższym dla studentów/ek studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe (IBN), Pedagogika (IPiPS), Edukacja Artystyczna (IMuz). Projekt ten jest realizowany od 1 maja 2017 roku do 1 maja 2018 roku. Jego głównym celem jest uzupełnienie deficytów kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i informatycznych studentów/ek na w/w kierunkach. Rezultatem Projektu będzie wzrost kompetencji zawodowych, komunikacyjnych oraz przedsiębiorczych 45 studentów/ek Akademii Pomorskiej w wyniku wprowadzenia nowych form kształcenia, w tym specjalistycznych, certyfikowanych warsztatów oraz wizyt studyjnych u pracodawców.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 532 025,00 zł. i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

  • ze środków europejskich w kwocie 448 390,67 zł.
  • ze środków dotacji celowej w kwocie 65 754,33zł.
  • wkład własny w kwocie 17 880,00 zł

Załączniki:
- Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
- Formularz zgłoszeniowy do Projektu
- Deklaracja udziału w Projekcie
- Oświadczenie uczestnika projektu
- Oświadczenie
- Zobowiązanie do odbywania wszystkich zaplanowanych w Projekcie zajęć
- Zobowiązanie