Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło

Kształcenie

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Procedury

Schemat procedury

Procedury w zakresie WSZJK w Akademii Pomorskiej w Słupsku są wprowadzane i wdrażane na dwóch poziomach:

  1. poziom ogólnouczelniany – obowiązujące dla wszystkich jednostek organizacyjnych w Akademii Pomorskiej w Słupsku;
  2. poziom instytutowy – obowiązujące w zakresie odpowiedzialności określonej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych AP w Słupsku.

Procedury są zatwierdzane:

  1. na poziomie ogólnouczelnianym – Zarządzeniem Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku;
  2. na poziomie instytutowym – Zarządzeniem Dyrektora/Kierownika jednostki organizacyjnej AP w Słupsku.

Procedury są przygotowywane i wdrażane według jednolitego schematu.

Procedury podlegają rejestracji wg zasad kodowania

Wykaz procedur ogólnouczelnianych oraz ich treść są publikowane na stronie internetowej Akademii Pomorskiej w miejscu poświęconym jakości kształcenia.
Wykaz procedur instytutowych oraz ich treść są publikowane na stronie internetowej jednostki organizacyjnej w miejscu poświęconym jakości kształcenia.

Dokumenty

Zarządzenie Nr R.021.38.21 Rektora AP w Słupsku z dn. 17.03.2021 w sprawie przyjęcia jednolitego sposobu wdrażania procedur w zakresie WSZJK w AP w Słupsku

 

Wykaz regulaminów/instrukcji

Wykaz procedur

KODNAZWAEDYCJADATA OBOWIĄZYWANIALINK DO BIP
 Procedura dotycząca przygotowania wniosku w sprawie pozwolenia na utworzenie studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku0113.12.2019R.021.141.19
 Procedura dotycząca ustalania programu studiów/wprowadzania zmian w programie studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku0113.12.2019R.021.140.19
 Zasady funkcjonowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w Akademii Pomorskiej w Słupsku0311.02.2021R.021.22.21
R.021.33.21
R.021.37.21
 Procedura przeciwdziałania dyskryminacji w Akademii Pomorskiej w Słupsku - (dla studentów, doktorantów i innych uczestników)0117.02.2021R.021.27.21
 Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Akademii Pomorskiej w Słupsku - (dla kadry)0112.12.2019R.021.133.19
 Procedura potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów0124.09.2019R.000.56.19
 Wytyczne do opracowania procedur weryfikowania efektów kształcenia w programach studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku0319.06.2013R.0004.33.13
R.000.67.15
R.000.10.16
 Procedura organizacji i realizacji hospitacji w Akademii Pomorskiej w Słupsku0101.12.2020R.021.170.20
 Procedura badania losów zawodowych absolwentów0224.01.2018R.000.5.18
R.021.3.18
 Procedura przeprowadzania ankietyzacji wśród studentów w celu oceny nauczycieli akademickich Akademii Pomorskiej w Słupsku0129.05.2013R.0004.27.13
 Procedura przeprowadzania ankietyzacji wśród studentów w celu oceny pracowników administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku0129.05.2013
nie obowiązuje
R.0004.27.13
R.000.43.18
 Procedura dotyczącej oceny przyczyn rezygnacji ze studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku0229.05.2013R.0004.27.13
R.000.42.15
 

Kwestionariusz oceny opiekuna I roku. Kwestionariusz oceny opiekuna II i III roku

0126.02.2014R.0004.09.14
 Kwestionariusz oceny praktyk przez studentów0126.02.2014R.0004.08.14
 Zasady organizacji zajęć dydaktycznych w języku angielskim lub niemieckim0128.07.2020R.021.105.20
P.04.APS.01.2021Ogólnouczelniane zasady użytkowania modułów jHMS/roza oraz eHMS/pens011.09.2021

R.021.98.21

P.07.BU.01.2021Procedura zakupu książek oraz prenumeraty czasopism krajowych i zagranicznych w Bibliotece Uczelnianej Akademii Pomorskiej w Słupsku0102.04.2014treść procedury
P.05.APS.02.2021Procedura uznawania efektów uczenia się 011.10.2021R.021.112.21

 

Znajdziesz nas tutaj