Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło

Kształcenie

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Procedury

Schemat procedury

Procedury w zakresie WSZJK w Akademii Pomorskiej w Słupsku są wprowadzane i wdrażane na dwóch poziomach:

  1. poziom ogólnouczelniany – obowiązujące dla wszystkich jednostek organizacyjnych w Akademii Pomorskiej w Słupsku;
  2. poziom instytutowy – obowiązujące w zakresie odpowiedzialności określonej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych AP w Słupsku.

Procedury są zatwierdzane:

  1. na poziomie ogólnouczelnianym – Zarządzeniem Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku;
  2. na poziomie instytutowym – Zarządzeniem Dyrektora/Kierownika jednostki organizacyjnej AP w Słupsku.

Procedury są przygotowywane i wdrażane według jednolitego schematu.

Procedury podlegają rejestracji wg zasad kodowania

Wykaz procedur ogólnouczelnianych oraz ich treść są publikowane na stronie internetowej Akademii Pomorskiej w miejscu poświęconym jakości kształcenia.
Wykaz procedur instytutowych oraz ich treść są publikowane na stronie internetowej jednostki organizacyjnej w miejscu poświęconym jakości kształcenia.

Dokumenty

Zarządzenie Nr R.021.38.21 Rektora AP w Słupsku z dn. 17.03.2021 w sprawie przyjęcia jednolitego sposobu wdrażania procedur w zakresie WSZJK w AP w Słupsku

 

Wykaz regulaminów/instrukcji

 

Wykaz procedur

KODNAZWAEDYCJADATA OBOWIĄZYWANIALINK DO BIP
 Procedura dotycząca przygotowania wniosku w sprawie pozwolenia
na utworzenie studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku
0113.12.2019R.021.141.19
 Procedura dotycząca ustalania programu studiów/wprowadzania
zmian w programie studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku
0113.12.2019R.021.140.19
 Zasady funkcjonowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego
w Akademii Pomorskiej w Słupsku
0311.02.2021R.021.22.21
R.021.33.21
R.021.37.21
 Procedura przeciwdziałania dyskryminacji w Akademii Pomorskiej
w Słupsku - (dla studentów, doktorantów i innych uczestników)
0117.02.2021R.021.27.21
 Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
w Akademii Pomorskiej w Słupsku - (dla kadry)
0112.12.2019R.021.133.19
 Procedura potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych
w procesie uczenia się poza systemem studiów
0124.09.2019R.000.56.19
 Wytyczne do opracowania procedur weryfikowania efektów
kształcenia w programach studiów w Akademii Pomorskiej w Słupsku
0319.06.2013R.0004.33.13
R.000.67.15
R.000.10.16
 Procedura organizacji i realizacji hospitacji w Akademii
Pomorskiej w Słupsku
0101.12.2020R.021.170.20
 Procedura badania losów zawodowych absolwentów0224.01.2018R.000.5.18
R.021.3.18
 Procedura przeprowadzania ankietyzacji wśród studentów
w celu oceny nauczycieli akademickich Akademii Pomorskiej w Słupsku
0229.05.2013R.0004.27.13
R.0004.35.14
 Procedura przeprowadzania ankietyzacji wśród studentów
w celu oceny pracowników administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku
0229.05.2013
nie obowiązuje

R.0004.27.13
R.0004.35.14
R.000.43.18

 Procedura dotycząca oceny przyczyn rezygnacji ze studiów
w Akademii Pomorskiej w Słupsku
0229.05.2013R.0004.27.13
R.000.42.15
 

Kwestionariusz oceny opiekuna I roku. Kwestionariusz
oceny opiekuna II i III roku

0126.02.2014R.0004.09.14
 Kwestionariusz oceny praktyk przez studentów0126.02.2014R.0004.08.14
 Zasady organizacji zajęć dydaktycznych w języku angielskim
lub niemieckim
0128.07.2020R.021.105.20

 

Znajdziesz nas tutaj