Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Doktoranci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
O Samorządzie Doktorantów

O Samorządzie Doktorantów

Samorząd Doktorantów Akademii Pomorskiej w Słupsku tworzą wszyscy uczestnicy studiów III stopnia prowadzonych przez Akademie Pomorską w Słupsku oraz słuchacze Szkoły Doktorskiej ww. Uczelni.

Samorząd działa poprzez swoje organy, którymi są:

Rada Doktorantów – organ uchwałodawczy, w którego skład wchodzą przedstawiciele doktorantów ze studiów doktoranckich oraz  słuchacze szkoły doktorskiej.

Zarząd Samorządu – organ wykonawczy kierujący działalnością Rady Samorządu zgodnie z uchwałami Rady.

Przewodniczący Samorządu – kieruje pracami Rady i Zarządu, reprezentuje społeczność doktorantów wobec władz Uczelni i innych podmiotów społeczności akademickiej, a także wobec władz samorządowych, państwowych i organów administracji.

Sąd Koleżeński Doktorantów – rozstrzygający ewentualne przypadki złamania regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii Pomorskiej.

Ponadto, Samorząd Doktorantów deleguje swoich przedstawicieli do Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Wybory do Rady Doktorantów

Kadencja  trwa 1 rok, rozpoczyna się 1 listopada i kończy 31 października.

W  skład  Rady wybierani są przedstawiciele poszczególnych studiów doktoranckich działających w Uczelni oraz słuchacze Szkoły Doktorskiej.

Rada składa się ze starostów i wybranych przedstawicieli poszczególnych kierunków prowadzonych na uczelni studiów doktoranckich.

Wybory do Zarządu

Zarząd, powoływany i odwoływany jest przez Samorząd Doktorantów, składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Samorządu oraz Sekretarza Rady.

Regulaminy 

Pomoc materialna

Stypendium doktoranckie i projakościowe  

Stypendium socjalne, rektorskie, dla osób niepełnosprawnych i zapomogi 

Pomoc prawna

Rzecznik Praw Doktoranta 

Zespół Prawny Rzecznika Praw Doktoranta 

Przydatne linki

Zakwaterowanie w Domach Studenta

Znajdziesz nas tutaj