Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Doktoranci/doktoraty

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka

Jednostka istnieje od roku akademickiego 2019-2020. W wyniku pierwszej rekrutacji przyjęto 4 osoby w różnych dyscyplinach naukowych. Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Celem Szkoły Doktorskiej działającej w Akademii Pomorskiej jest stworzenie możliwości współpracy między dyscyplinami z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych, a także ukazanie możliwości wzajemnej przydatności przy realizacji poszczególnych zadań badawczych z pozoru odległych od siebie dyscyplin. 

W skład szkoły wchodzą dwie sekcje:
 • Historia/Literaturoznawstwo
 • oraz Nauki biologiczne/Nauki o bezpieczeństwie.

Historię i literaturoznawstwo łączy jako podstawa badań – tekst kultury, inaczej jednak w dyscyplinach interpretowany. Umiejętność połączenia obu warsztatów daje możliwość pełniejszego zrealizowania zadań badawczych i ukazania nowych przestrzeni badawczych, czy też odkrycia nowych możliwości interpretacyjnych poprzez zastosowanie metod charakterystycznych dla innych dyscyplin.

Nauki o bezpieczeństwie oraz nauki biologiczne będą ogniskować współpracę wokół zagadnień: człowiek-społeczeństwo-środowisko. Możliwość współdziałania metod badawczych dyscyplin tych nauk przynosi ze sobą oryginalne podejście w myśleniu o człowieku jako uczestniku środowiska przyrodniczego, które przecież jest motywowane także życiem społecznym, podlegającym z kolei czynnikom bezpieczeństwa. Tak całościowe podejście do zagadnień środowiska i bezpieczeństwa umożliwia kształtowanie w przyszłych zadaniach badawczych rozwiązań holistycznych i kompleksowych.

Doktoranci całej szkoły doktorskiej mają możliwość wymiany doświadczeń w ramach wspólnych zajęć kształcących tzw. umiejętności miękkie oraz konwersatoriów specjalistycznych. Szkoła doktorska pozwala rozwijać w szerokim, interdyscyplinarnym zakresie kompetencje badawcze i samodzielność naukową. Kształcenie w szkole doktorskiej odbywa się w systemie semestralnym lub w ramach indywidualnego programu kształcenia. Program kształcenia w szkole doktorskiej usytuowany jest na 8 poziomie KRK i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej i wszczęciem postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora.

Oczekiwania wobec kandydata do Szkoły Doktorskiej:
 • ukończenie przez kandydata studiów z zakresu dyscyplin, w których odbywa się rekrutacja;
 • udokumentowana znajomość języka obcego nowożytnego;
 • posiadanie w dorobku naukowym publikacji naukowych w postaci książek, rozdziałów w monografii, artykułów i recenzji publikowanych w czasopismach i wydawnictwach z listy ministerialnej;
 • udział w konferencjach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych;
 • posiadanie sprecyzowanego obszaru oraz problemu badawczego;
 • uzyskanie grantu przyznanego w drodze konkursu.
Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia:

Głównym celem Szkoły Doktorskiej w Akademii Pomorskiej jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej i naukowo-badawczej dla potrzeb szkolnictwa wyższego, instytutów badawczo-rozwojowych, jednostek kulturalnych i oświatowych, która będzie potrafiła realizować szersze, zespołowe projekty o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz rozpoznać i zdefiniować potrzeby środowiska społeczno-gospodarczego. Absolwent szkoły doktorskiej zna na poziomie zaawansowanym najnowsze trendy w polskiej i światowej metodologii badań w zakresie swojej dyscypliny oraz posiada orientację w tym zakresie w odniesieniu do dyscyplin pokrewnych; potrafi rozwiązywać  złożone problemy w ramach prowadzonych projektów badawczych, inicjować debatę dotyczącą  problemów istotnych dla życia naukowego społecznego, transferować poprzez różne kanały komunikacyjne wyniki działalności naukowej, a także myśli i działa w sposób przedsiębiorczy. Respektując zasady dotyczące publicznej własności wyników działalności naukowej aktywnie uczestniczy w krajowym i międzynarodowym życiu naukowym.

Studia doktoranckie przygotowują absolwentów do:

 1. pracy naukowej,
 2. pracy w szkolnictwie, instytucjach kultury i dziedzictwa narodowego,
 3. pracy w administracji państwowej, samorządowej, specjalnej itp.

Znajdziesz nas tutaj