Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Zaproszenie na studia podyplomowe

Zaproszenie na studia podyplomowe

Katedra Sztuki Muzycznej AP w Słupsku zaprasza na studia podyplomowe – MUZYKA I MUZYKOTERAPIA W ROZWOJU DZIECKA.

Serdecznie zapraszamy!

Adresat studiów: na studia - Muzyka i muzykoterapia w rozwoju dziecka mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych (posiadający tytuł magistra lub licencjata) kierunków pedagogicznych (ze szczególnym wskazaniem na absolwentów specjalizacji nauczycielskich w obszarze edukacji zintegrowanej w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III), psychologicznych, artystycznych, a także czynni nauczyciele, wychowawcy, instruktorzy muzyczni, animatorzy dziecięcego i młodzieżowego życia muzycznego, pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalno-oświatowych.

Cel:

  1. Pogłębienie wiedzy, doskonalenie i rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć muzycznych z dziećmi w nauczaniu zintegrowanym, rytmiki w przedszkolach, domach kultury, prowadzenia własnej działalności artystycznej, dziecięcych zespołów estradowych.

Program studiów zakłada przygotowanie do praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć muzycznych (przewaga zajęć w formie ćwiczeń z wykorzystaniem piosenki dziecięcej, tańca, improwizacji ruchowej, gry na dziecięcych instrumentach perkusyjnych)

  1. Poszerzenie kwalifikacji absolwentów wyżej wymienionych kierunków poprzez wprowadzenie różnorodnych technik muzykoterapeutycznych oraz technik radzenia sobie ze stresem do praktyki pedagogicznej, psychologicznej w zakresie pracy w placówkach oświatowych (w tym integracyjnych i przedszkolach), w ośrodkach  rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych.

Program studiów zakłada wyposażenie absolwentów w umiejętności posługiwania się metodami i technikami muzykoterapeutycznymi oraz w wiedzę teoretyczną w zakresie muzykoterapii. Absolwent będzie przygotowany do wdrażania elementów muzykoterapii w zakresie profilaktyki, terapii, wspomagania procesu leczniczego, wychowania i edukacji.

Warunki ukończenia studiów

Podstawą otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest obecność i aktywne uczestnictwo na zajęciach, uzyskanie określonych w programie studiów efektów kształcenia. Program studiów nie przewiduje pisania i obrony pracy dyplomowej. Warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów określają każdorazowo wykładowcy, przedstawiając słuchaczom przed rozpoczęciem zajęć opis przedmiotu (modułu), tzw. sylabus. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów według aktualnego wzoru zatwierdzonego przez MNiSW.

Zasady rekrutacji

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń; wpłata czesnego za I semestr przed rozpoczęciem zajęć lub po pierwszych zajęciach, kolejne raty zgodnie z harmonogramem wpłat. Przed przystąpieniem do studiów wymagane jest zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Informacje dodatkowe

Studia Podyplomowe „Muzyka i muzykoterapia w rozwoju dziecka” funkcjonują w Katedrze Sztuki Muzycznej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w formie weekendowych zjazdów rozpoczynających się w soboty rano (2 bloki pięciogodzinne z przerwą obiadową) i kończących w niedziele do południa (jeden blok pięciogodzinny) według ustalonego dla realizowanej edycji harmonogramu, średnio 1-2 razy w miesiącu. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń (przeważają zajęcia o charakterze ćwiczeniowym i praktycznym) i odbywają się w budynku dydaktycznym Katedry Sztuki Muzycznej przy ul. Partyzantów 27, w którym zabezpieczono adekwatną do potrzeb bazę dydaktyczno-techniczną.  Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w domach studenckich na ul. Arciszewskiego po uprzednim zarezerwowaniu.  Czas trwania studiów: trzy semestry. Liczba godzin dydaktycznych: 270

Kontakt – informacje dotyczące wymaganych dokumentów:

Sekretariat Katedry Sztuki Muzycznej  tel.  59 84 27 168     od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00

Znajdziesz nas tutaj