Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Zaproszenie na spotkanie z Sekretarzem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów prof. dr. hab. Bronisławem Sitkiem

Zaproszenie na spotkanie z Sekretarzem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów prof. dr. hab. Bronisławem Sitkiem

Zapraszamy 14 grudnia br. o godz. 12:00 do auli nr 414 w gmachu naszej Uczelni przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 w Słupsku na spotkanie z prof. dr. hab. Bronisławem Sitkiem, sekretarzem 

Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, dotyczące szans awansowych dla kadry naukowej w świetle Konstytucji dla Nauki.

           prof. dr hab. Bronisław Sitek – w 2017 r. powołany na sekretarza Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów; ekspert w zakresie prawa rzymskiego, który w latach 2013-2015 sprawował funkcję prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

        Prof. Bronisław Sitek pracuje na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu prawa cywilnego, w tym odpowiedzialności cywilnej w procesie inwestycyjnym, prawa rodzinnego oraz ochrony interesów Skarbu Państwa.

            Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów jest organem administracji rządowej i działa przy Prezesie Rady Ministrów. Celem działalności Komisji jest nadzór nad procedurą przyznawania stopni i tytułów naukowych w Polsce, stworzenie badaczom możliwości optymalnego rozwoju naukowego i zapewnienie jednolitych standardów przeprowadzania postępowań awansowych w całym kraju. Komisja przyznaje wydziałom szkół wyższych, instytutom naukowym Polskiej Akademii Nauk i pozostałym ośrodkom badawczym uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Powołuje komisje habilitacyjne oraz recenzentów w postępowaniach awansowych. Opiniuje także projekty aktów normatywnych związanych z awansami naukowymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj