Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Zaproszenie na ogólnopolską konferencję naukową

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję naukową

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zapraszają na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową w cyklu: Rzeczpospolita domów, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2020 r.

        Pojęcie Rzeczpospolita domów posiada konotacje historyczne i społeczne, związane jest ze „złotym wiekiem” Rzeczpospolitej szlacheckiej. Z czasem określenie to zyskało status mityczny, odnosi się ono bowiem do wartości uniwersalnych i symbolicznych. D o m – wyrastający z przeszłości, z tradycji i naszego dziedzictwa – zawsze był przestrzenią kreowaną według określonych wzorców, norm, konwencji, a jednocześnie pozostawał miejscem własnym, niepowtarzalnym, jedynym. Różnie wartościowany i nazywany funkcjonował jako ziemiański dworek, dwór lub pałac arystokratyczny, czy książęcy zamek, a w czasach szczególnie trudnych w postaci symbolu i ostoi polskości ujawnił się jako wiejska chata. D o m – przez całe wieki ważny w kulturze Rzeczpospolitej, ważny jest po dzień dzisiejszy, w dalszym ciągu bowiem – chociaż w innym znaczeniu – nasza ojczyzna jest Rzeczpospolitą domów; właśnie te domy (lub ich brak) stanowią przedmiot troski i pragnień tu i teraz bydlących mieszkańców naszego kraju. Domy również organizują przestrzeń naszego codziennego życia – z nich wychodzimy, w nich się zatrzymujemy i do nich wracamy!Domy to depozytariusze naszej kultury i tradycji, to miejsca kształtujące naszą tożsamość i samoświadomość, obszar zdobywania pierwszych doświadczeń i wiedzy o świecie – najpierw tym najbliższym, znanym i swojskim, a następnie również tym dalekim, nieznanym i tajemniczym. To także obszar rozwijania pasji i zainteresowań, albo wykonywania pracy i zdobywania środków na życie, czy też poprawy jego statusu. To przestrzeń wsparcia i pomocy w rożnych, czasami trudnych życiowych sytuacjach – na przykład w chorobie ciała lub ducha, sytuacji zagrożenia egzystencjalnego, leczenia, uzdrowienia, narodzin lub konania i śmierci. I właśnie te domy, w których ludzie osamotnieni lub chorzy znajdują cichy, ciepły kąt, te, w których wracają do zdrowia i są poddawani rehabilitacji, te wreszcie, w których są resocjalizowani, żeby mogli powrócić do społeczeństwa i żyć godnie, będą nas interesowały w czasie najbliższego interdyscyplinarnego spotkania poświęconego rozmowom o domach Rzeczypospolitej w jej dawnych i obecnych granicach.     Te szczególne domy to klasztory, sanatoria, uzdrowiska, szpitale, przytułki, hospicja, ale też areszty i więzienia, czyli szeroko rozumiane domy opieki zdrowotnej, rehabilitacyjnej, socjalnej i penitencjarnej. A obok nich również domy, w których znajdywali opiekę i protektorat twórcy kultury, adepci sztuki poetyckiej, artyści i ich mecenasi. W związku z podjętą tematyką hasło, jakie nadajemy VIII spotkaniu, brzmi:

Domy opieki duchowej i cielesnej w literaturze i kulturze

            Tradycyjnie już zapraszamy w gościnne mury Akademii Pomorskiej i do Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Hasło VIII konferencji w cyklu Rzeczpospolita domów odsyła do domów, które z jednej strony kojarzą się z organizacją codziennego życia, a ich funkcja jest pragmatyczna i utylitarna, z drugiej natomiast wiążą się z często niepospolitą działalnością różnego typu opiekunów. Te domy i ludzie z nimi związani interesują nas w szerokim spektrum antropologicznym i filozoficznym, kulturowym i historycznym, geograficznym i socjologicznym. Liczymy na studia, które proponowaną tematykę ukażą w całym jej zróżnicowaniu, w bogactwie materialnym i niematerialnym, w przestrzeni użyteczności publicznej i w literaturze. Dlatego też z pytaniem, jaka jest ich rola w kulturze i tradycji Rzeczpospolitej, zwracamy się do literaturoznawców, historyków, teatrologów, filmoznawców, historyków sztuki, muzealników, archiwistów, socjologów, geografów oraz tych wszystkich, u których hasło naszej konferencji wywołuje żywą refleksję.

                 Teksty Państwa wystąpień zostaną opublikowane w monografii, która będzie ósmym tomem budującym „bibliotekę” Rzeczpospolitej domów. W ramach opłaty konferencyjnej, której wysokość określamy na 660 zł, organizatorzy zapewnią uczestnikom materiały konferencyjne, 2 obiady, 2 noclegi ze śniadaniami i uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji. Pozostałe informacje (termin, w jakim należy uiścić opłatę, miejsce zakwaterowania, nr konta, adres oraz hasło, jakie należy podać w tytule przelewu) zostaną przekazane osobom zainteresowanym udziałem w konferencji w lutym 2020 r. Tematy referatów prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres inicjatorki i kierownika naukowego konferencji lub jej sekretarza do 30 stycznia  2020 r. korzystając z formularza zgłoszeniowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji:

Kierownik naukowy konferencji:                                               Sekretarz konferencji:

dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska, prof. AP                   mgr Pola Pauba

Tel. 603 086268                                                                         Tel. 606 225117

 krystyna.krawiec-zlotkowska@apsl.edu.pl                      polapauba@wp.l     

 

 

      

 

Znajdziesz nas tutaj