Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zaprasza do złożenia egzaminu i uzyskania certyfikatu z języka polskiego

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zaprasza do złożenia egzaminu i uzyskania certyfikatu z języka polskiego

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU zaprasza do złożenia egzaminu i uzyskania certyfikatu z języka polskiego jako obcego w Centrum Języka Polskiego jako Obcego.

Egzamin z języka polskiego jako obcego jest oficjalnym potwierdzeniem znajomości języka polskiego. Kolejna sesja egzaminacyjna odbędzie się 25-26 stycznia 2020 roku,  poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

 UWAGA! REJESTRACJA NA EGZAMIN ZOSTAŁA ROZPOCZĘTA

Osoby, które wypełnią FORMULARZ REJESTRACYJNY, podpiszą i prześlą oświadczenie RODO oraz otrzymają potwierdzenie, zobowiązane są od 02 do 04 grudnia 2019 r. (nie wcześniej!) dokonać opłaty za egzamin. Opłata wynosi 140 euro. Wpłaty należy dokonać w PLN (kurs euro zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 29 listopada 2019 r.), a następnie niezwłocznie przesłać potwierdzenie na adres e-mail: jezykiobce@apsl.edu.pl.

       W przypadku niedotrzymania powyższych terminów kandydat nie zostanie zakwalifikowany do egzaminu. W tytule wpłaty należy wpisać:  subkonto 249-601 egzamin-certyfikacja, nazwisko, poziom oraz datę egzaminu.

       UWAGA! Koszty operacji bankowych pokrywa wpłacający. Na konto bankowe powinna wpłynąć podana kwota w PLN. W przypadku potrąceń związanych z kosztami bankowymi zdający zobowiązany jest do dopłacenia brakującej różnicy.

       Opłata za wydanie certyfikatu równowartość kwoty 20 euro w polskich złotych (po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu).

 Numer konta, na które należy przelać opłaty:

Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk

02 1240 3770 1111 0000 4068 0617

Rezygnacja z egzaminu

    W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie, która nastąpiła 10 dni (lub mniej) przed egzaminem, nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.

     W przypadku rezygnacji z udziału w egzaminie przed upływem 10 dni przed egzaminem, opłata egzaminacyjna zostanie zwrócona (z potrąceniem 20% kosztów, które przekazywane są Państwowej Komisji do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, rozdział 2a, art. 11g pkt 7).

        Oryginał prośby o zwrot opłaty egzaminacyjnej (z odręcznym podpisem) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Arciszewskiego 22a

76-200 Słupsk

Kontakt mailowy i telefoniczny:

 e-mail: jezykiobce@apsl.edu.pl

tel.: (+48) 59 84 05 325

Miejsce i godzina rozpoczęcia egzaminu

Szczegółowe informacje na temat miejsca i godziny rozpoczęcia egzaminu zostaną wysłane drogą elektroniczną do kandydatów w późniejszym terminie. Przed wejściem na egzamin kandydat musi wylegitymować się ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem (paszport lub inny dokument).

Formularz rejestracyjny

Znajdziesz nas tutaj