Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

Aktywna Akademia Godło Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Studiuj Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Akademii Pomorskiej

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest adresowany do osób zainteresowanych pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz wczesnoszkolnym, tj. w klasach I-III szkoły podstawowej. Obok przedmiotów o charakterze ogólnopedagogicznym, program uwzględnia przedmioty przygotowujące studenta do praktycznego wykonywania zawodu, tj. przedmioty metodyczne. Program uwzględnia również elementy związane z diagnozą i terapią pedagogiczną.

 

Absolwent, posiada wiedzę na temat:

 

 1. Terminologii i metodologii oraz wzajemnych relacjach nauk społecznych, a także usytuowaniu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w tym systemie
 2. Edukacji, wychowania, uczenia się oraz humanistycznych, społeczno-kulturowych, międzynarodowych, filozoficznych i psychologicznych kontekstów tych procesów
 3. Różnych obszarów edukacyjnych właściwych etapowi edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz metod, form, środków i warunków realizacji celów kształcenia i wychowania, a także różnych typów i funkcji oceniania
 4. Specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, umożliwiającej projektowanie i prowadzenie samodzielnej pracy badawczej w praktyce pedagogicznej z uwzględnieniem obszarów funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
 5. Różnych koncepcji wychowania i kształcenia, w tym innowacji pedagogicznych na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 6. Celów, organizacji, podstaw prawnych, struktury i funkcjonowania systemu edukacji, instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, terapeutycznych i kultury

 

 

 

Czy słyszałeś już o stypendiach, jakie oferuje Akademia Pomorska w Słupsku?

 

 1. Stypendia socjalne dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – do 900 zł miesięcznie
 2. Stypendia dla osób z niepełnosprawnościami  - do 1000zł miesięcznie
 3. Stypendia Rektora dla studentów osiągających wyróżniające wyniki w nauce lub za osiągnięcia naukowe – do 1200zł
 4. Poza comiesięcznymi formami wsparcia finansowego,  Akademia Pomorska w Słupsku może udzielić zapomogi – bezzwrotna pomoc finansowa – do 2000zł
 5. Student może również otrzymać kredyt studencki, którego spłata powinna nastąpić po 2 latach od ukończenia studiów.

Znajdziesz nas tutaj