Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Spotkania społeczności akademickiej z władzami rektorskimi

Spotkania społeczności akademickiej z władzami rektorskimi

Zakończył się coroczny cykl styczniowo-lutowych spotkań kadry akademickiej, studentów, doktorantów i administracji z JM Rektorem dr. hab. inż. Zbigniewem Osadowskim, prof. AP oraz władzami prorektorskimi.

Celem spotkań było omówienie bieżących i zrealizowanych działań na rzecz rozwoju naszej Uczelni w zakresie kilku obszarów strategicznych na rzecz utrzymania statusu akademickiego oraz stałego dążenia do powstania Uniwersytetu, przy jednoczesnym tworzeniu kadr ekspertów potrzebnych dla gospodarki regionu.

Przedstawiono kwestie dot.:
I. Zarządzania - omówiono, m.in. wdrożony system oceny i motywacji kadry, wyrównanie płac i podwyżek dla pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz administracyjnych; czy przywrócenie nagród Rektora;

Ponadto - przedstawiono etapy wdrożenia dwóch pozyskanych Projektów (POWER I i II) w zakresie wprowadzania "elektronicznej obsługi studenta i doktoranta", czy elektronicznego obiegu dokumentów, a także szkoleń i kursów wspierających kompetencje językowe i branżowe pracowników Uczelni.
Dodamy, iż ww. systemy są w toku wprowadzania i mają na celu poprawę funkcjonowania studentów/doktorantów w przestrzeni procedur dot. kształcenia (wnioski i decyzje, przydziały sal i przedmiotów - on-line).

Podkreślono pozyskane z MNiSW, MZ oraz środków UE - wielomilionowe dotacje na rozwój bazy – nowoczesne interdyscyplinarne pracownie, czy remont 20 lat niszczejącej zabytkowej stołówki pokoszarowej – na aulę wielofunkcyjną (10 mln).

II. Rozwoju nauki – wskazano, że nowa Ustawa wprowadziła wiele zmian formalnych, w tym podkreślono, że o akademickości nie decyduje liczba wydziałów i ich uprawnienia (ta dotychczas podstawowa jednostka obecnie nie istnieje w zapisach ustawowych), a silne dyscypliny naukowe, które w przyszłej ocenie uzyskają kategorię min. B+. Wspomniano o restrukturyzacji, która to właśnie ma na celu racjonalne zarządzanie ww. dyscyplinami i nadzór nad rozwojem nauki.

III. Wysokiej jakości kształcenia – podkreślono dynamiczny rozwój oferty, w tym powstanie takich kierunków prestiżowych, jak, np.:  prawo JSM, , fizjoterapia JSM, informatyka czy innych, jak: dietetyka, ped. wczesnoszkolna JSM lub ostatnio – logistyka, które wpisują się zarówno w potrzeby rynku, jak i rozwijają potencjał ogólnoakademicki naszej Uczelni.

Nie zapomniano o IV obszarze, jakim jest współpraca z otoczeniem i wspólne działania na rzecz wsparcia Uniwersytetów III Wieku, oferty dla dzieci i młodzieży (projekty AP), ale również komercjalizacji badań i współpracy z instytucjami gospodarczymi oraz z otoczenia biznesu.

Podkreślono także szeroki zakres przedsięwzięć, które będą realizowane od tego roku w ramach Projektu z MNiSW (10 mln/5lat) Akademia Aktywna 5 plus na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej w zakresie promocji zdrowia, nauki, edukacji i kultury, które to środki finansowe zostały już przydzielone do dyspozycji poszczególnych jednostek naszej Uczelni.


Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą spotkania:


 

Znajdziesz nas tutaj