Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Obrady Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Obrady Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Głównym tematem obrad prezydium oraz zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), które odbywają się 30 i 31 maja 2019 roku w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, są aktualne problemy szkolnictwa wyższego i nauki: kwestie związane z wdrażaniem Ustawy 2.0 i towarzyszących jej rozporządzeń (np. dotyczących odpisów dyplomów) oraz innych aktów prawnych, a także zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. W posiedzeniach bierze udział JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP.

 

       W programie obrad są wystąpienia wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Jarosława Gowina oraz Sekretarza stanu w MNiSW Piotra Müllera. Podczas posiedzeń podjęte zostaną zagadnienia związane między innymi z kształceniem nauczycieli, barierami w rozwoju kariery młodych naukowców, a także nowoczesnymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie uczelniami. Pobyt na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim jest również okazją do udziału w obchodach jubileuszu XX-lecia uczelni.

     Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich utworzyły polskie szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. KRASP jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Konferencja została powołana w 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych. Obecnie tworzą ją rektorzy 109 szkół wyższych, w tym 13 uczelni niepublicznych. Ponadto, 9 szkół ma status uczelni stowarzyszonych. Od 1 października 2006 r. KRASP prowadzi działalność, jako odrębny podmiot prawny. Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do tworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. Konferencja stoi na straży tradycyjnych wartości akademickich, a w tym zasad etyki zawodowej, odpowiedzialności i konstytucyjnej zasady autonomii szkół wyższych, gwarantującej im prawo do określania własnego stanowiska we wszystkich sprawach, którymi zainteresowana jest społeczność akademicka.

Zob. fotorelację z obrad:

 

Znajdziesz nas tutaj