Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Aktywna Akademia
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło
Akadamia Pomorska Słupsk
Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową

 10 maja br. o godz. 10:00 Instytut Muzyki naszej Uczelni zaprasza do Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku na międzynarodową konferencję

„Polska i Ukraina – przestrzenie kulturowe i artystyczne”. Organizatorem jest dr Jarosław Chaciński, Instytut Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku we współpracy z uczelniami Polski i Ukrainy.

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA

Polska i Ukraina – przestrzenie kulturowe i artystyczne

  Słupsk, 10 – 11 maja 2018

Akademia Pomorska w Słupsku

PROGRAM

(10 maja 2018, czwartek)

 Obrady plenarne – Zamek Książąt Pomorskich, Sala Rycerska, ul. Dominikańska 5-9

10:00 – 10:30

Otwarcie konferencji. Moderuje: dr Jarosław Chaciński

Wystąpienia zaproszonych gości

Wprowadzenie muzyczne: Łukasz Jankowski - fortepian

10:30 – 11:00

Wykład inaugurujący konferencję:

prof. zw. dr hab. Roman Drozd, Akademia Pomorska w Słupsku - Wpływ propagandy PRL na relacje polsko-ukraińskie

11:00 – 11:20

 prof. Dr Ольга Катрич, Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna   im. Mykoły Łysenki - Місце пам’яті як топос мультикультурного ландшафту (з історії Львівської музичної академії)/ Miejsce pamięci jako topos wielokulturowego krajobrazu (z historii Lwowskiej Akademii Muzycznej)

11:20 – 11:40

 dr hab. Elżbieta Kal, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku - Totalitaryzm i globalizacja w perspektywie historii sztuki. Wspólne doświadczenie?

11:40 - 12:00

 doc. dr Myroslava Novakovych, Lwowska Narodowa Akademia Muzyczna im. Mykoły Łysenki - Różnorodność kulturowa Monarchii Austro-Węgierskiej a problem tożsamości galicyjskiej - na przykładzie polsko-ukraińskich kontaktów muzycznych

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 12:45

 

 prof. dr hab. Tetiana  Stratan-Artyshkova/ Тетяна Стратан-Артишкова, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка - Розвиток авторської спроможності майбутнього вчителя музичного мистецтва у просторі ВНЗ/ Rozwój autorskich zdolności przyszłego nauczyciela muzyki w przestrzeni uczelni wyższej

 

12:45 – 13:00

 

dr Krystyna Krawiec-Złotkowska, Akademia Pomorska w Słupsku - Szczęśliwe ziemie Rusi Czerwonej… w kreacjach literackich wybranych poetów renesansu i baroku

13:00 – 13:15

 doc. Dr Viktoria Drahanchuk, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku - Leśna pieśń jako muzyczny, poetycki artefakt i aluzyjne nawiązanie do twórczości Adama Mickiewicza

13:15-13.30

 dr hab. Beata Wróblewska, prof. AM w Gdańsku - Wielokulturowość w edukacji i sztuce, jako przestrzeń budowania wzajemnych relacji pomiędzy narodami oraz ubogacania kulturowego

13:30-13:45

 dr Jarosław Chaciński, Akademia Pomorska w SłupskuMłodzież szkolna poznaje kulturę muzyczną swojego sąsiada – raport z badań polsko-ukraińskich

 13.45 -14.00

prof. Святослав Марцинковський, Sviatoslav Martsynkovskyi, Херсонський державний університет - „Kulturalno-edukacyjne związki Polski i Ukrainy w kontekście współpracy Chersońskiego Uniwersytetu Państwowego i Akademii Pomorskiej w Słupsku”

 

Obrady w sekcjach

 

15:30-17:30

Instytut Muzyki, ul. Partyzantów 27, sala 105

Sekcja I  Muzyka i edukacja w procesie dialogu polsko-ukraińskiego  

Przewodniczący obrad:  prof. dr hab. Tetiana  Stratan-Artyshkova

1. doc. dr Ірина Баладинська – Irena Baładyńska, Żytomierski Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki  - Європейський вимір хореографічної освіти в Україні на прикладі Житомирської міської школи хореографічного мистецтва «Сонечко»

2. doc. Тетяна Леонідівна Корнішева, Херсонський державний університет -  Академічна мобільність в контексті європейської інтеграції: Україна-Польща

3. doc. dr Анна  Ляшук Anna Lyashuk, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Музичне мистецтво як засіб інтенсифікації навчання іноземної мови

4. dr Антоніна Чубак, Львівська національна музична академія ім. М. В. Лисенка - До питання стилю Юзефа Коффлера (на матеріалі камерно-інструментальної творчості)

5. doc. dr Inna Martsynkovska Інна Марцинковська, Херсонський державний університет:  Ukraińsko-polskie stosunki (związki) kulturalne przez pryzmat osobowości wielkich Polaków (J. Słowacki i m. Krzemieniec)  Українсько-польські культурні зв’язки крізь призму постатей Великих Поляків (Ю. Словацький і Кременець)

6. Берегова Олена Миколаївна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики, проректор з наукової роботи Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського (Київ) - Польські композитори і виконавці в українському культурному просторі: досвід Міжнародного музичного фестивалю «Київ Музик Фест».

7. Путятицька Людмила Вікторівна, аспірант кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П.І.Чайковського, науковий керівник - доктор мистецтвознавства, професор О.М. Берегова (Київ): Давні українські нотолінійні Ірмолої в архівах Польщі: джерелознавчий аспект.

8. Путятицька Ольга Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П.І.Чайковського (Київ): Наукові розробки польського лінгвіста І.О. Бодуена де Куртене у дослідженні фонемної організації піснеспівів української монодії кінця XVI - XVII ст.

15:30-17:30

Aula Instytutu Muzyki – ul. Partyzantów 27

Sekcja IIKultura Polski i Ukrainy jako refleksja o wspólnym i odrębnym dziedzictwie kulturowym – spojrzenie historyczne i współczesne

Przewodniczy:  dr hab. Beata Wróblewska, prof. AM w Gdańsku

  1. dr Agata Świdzińska UMCS w Lublinie Lalki motanki - moda czy potrzeba? Nowe zjawisko w przestrzeni kultury polskiej
  2.  dr Maria Aleksandrowicz Akademia Pomorska w Słupsku  Polska a Ukraina: dlaczego ludzie tańczą?
  3. dr hab. Maciej Babnis Akademia Pomorska w Słupsku Organmistrzowie lwowscy 1800-1939
  4. mgr Katarzyna Wyporska - Wawrzczak Akademia Pomorska w Słupsku Międzykulturowa edukacja muzyczna poprzez  ruch i taniec
  5. mgr Mariusz Borysiewicz - Akademia Pomorska w Słupsku  Współistnienie polskiej i ukraińskiej diaspory na terenie Mandżurii w latach 1898-1950 (szkic problemu)
  6. prof. dr hab. Ірина Зінків -  Середньовічні польські та українські гуслі ХІІ - ХІІІ століть : спроба органологічного аналізу та пошуки вихідного прототипу  
  7. Волков Сергій Михайловичдоктор культурології, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту культурології Національної академії мистецтв України (Київ)  Дитячі музичні конкурси як концепт сучасної культуротворчості

17.30 – 18.00

Dyskusja końcowa

 

 

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj