Kalendarz wydarzeń

Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki w Uniwersytecie Warszawskim

W dniach 19-20 czerwca 2017 r. odbędzie  się w Uniwersytecie Warszawskim kolejna Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki. Jej temat brzmi: Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym. W specjalistycznych opracowaniach krytykowany jest polski system wyłaniania władz uczelni przez wybory i podkreślane są zalety wyboru konkursowego z silnym udziałem ciała niezależnego od zatrudnionych w uczelni pracowników, które także powinno pełnić funkcje swoistej rady nadzorczej zarządu uczelni. Przeciwnicy tego rodzaju zmian mówią, że wprowadzenie ich groziłoby ograniczeniem autonomii uczelni, wolności badań naukowych i kształcenia, zdominowaniem przez interesy polityczne lub gospodarcze, oraz stanowiłoby zerwanie z tradycją. Czy radykalne zmiany sposobu wyłaniania władz uczelni i zakresu ich kompetencji są w Polsce potrzebne i czy zostaną zaakceptowane przez środowisko? Czy bez takich zmian możliwy jest znaczący wzrost jakości badań i kształcenia? Namysłu wymagają kompetencje poszczególnych organów uczelni, zakres autonomii szkół wyższych oraz podział kompetencji pomiędzy  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub rząd a organy uczelni oraz koncepcja statusu prawnego uczelni.

Transmisja https://nkn.gov.pl/

https://www.uw.edu.pl/nkn-w-warszawie/

Więcej informacji: https://twitter.com/UniWarszawski


Galeria Akademicka


czynna: pn-pt w godzinach 8.00-15.30
zapraszamy na:

Akademia Pomorska w oczach studentów

Wystawa prac fotograficznych Dominika Windorpskiego

Galeria Akademicka ul. Boh. Westerplatte 64

Serdecznie zapraszamy