Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki
Wybory
2020
Radio Słupsk - słuchaj, komentuj, rozmawiaj
Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Praktyki studenckie

Regulacje dotyczące praktyk na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych

Pliki do pobrania:    

 

Schemat przepływu dokumentacji związanej z zawierania umów na praktyki (nauczycielskie)

OBOWIĄZUJĄCY SCHEMAT PRZEPŁYWU DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z ZAWIERANIEM UMÓW NA PRAKTYKI (nauczycielskie):

 1. Opiekun AP dostarcza do BKiS uzupełnioną tabelę (zał. nr 1).
 2. Na podstawie tabeli BKiS sporządza dokumenty (umowa zlecenie, skierowanie, rachunek i oświadczenie podatkowe dla opiekuna praktyk z ramienia Placówki/Szkoły).
 3. Opiekun AP osobiście odbiera przygotowaną dokumentację w terminie umówionym z pracownikiem BKiS.
 4. Opiekun AP wręcza dokumenty studentom i wyznacza obowiązkowy termin zwrotu podpisanych umów.
 5. Student dostarcza dokumentację opiekunowi z ramienia Placówki/Szkoły w celu uzupełnienia i podpisania kompletu dokumentów (umowa zlecenie, skierowanie, rachunek i oświadczenie podatkowe).,
 6. Uzupełnioną  dokumentację student zwraca opiekunowi AP w wyznaczonym przez opiekuna terminie.
 7. Opiekun AP oddaje umowy wraz z rachunkami i oświadczeniami do BKiS.
 8. Pracownik BKiS wysyła dokumentację do Kwestury w celu zgłoszenia umów do ZUS.

Opiekun AP ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie wypełnionych dokumentów w ciągu 4 dni od daty zawarcia umowy.Niedostarczenie w/w umów wraz z oświadczeniami skutkować będzie brakiem zgłoszenia opiekuna z ramienia Placówki/Szkoły do ZUS. Opóźnienia w zgłoszeniach do ZUS pociągają za sobą kary finansowe dla Uczelni.

Pliki do pobrania:   

Opłaty związane z praktykami

 1. Odpłatność za powtarzanie praktyk przez studentów studiów stacjonarnych pedagogicznych (nauczycielskich) wynosi 200 zł, a pozostałych 100 zł
 2. Odpłatność za powtarzanie praktyk przez studentów studiów niestacjonarnych stacjonarnych wynosi 100 zł.
 3. Studenci studiów finansowanych z projektów krajowych lub innych nie wnoszą opłat wymienianych w ust. 1 i 2.
 4. Sporządzenie nowej umowy zlecenia w przypadku praktyk pedagogicznych (nauczycielskich) oraz  porozumienia o organizacji praktyki zawodowej studenta szkoły wyższej ( w przypadku jej zgubienia lub zniszczenia – 20 zł.

Opłaty za ponowne wystawienie dokumentów na praktyki należy wpłacać na nr konta:02 1240 3770 1111 0000 4068 0617 Bank Pekao SA tytułem: Ponowne wystawienie dokumentów na praktykę

Wydanie dokumentacji nastąpi po okazaniu dowodu wpłaty.

Regulaminy praktyk

Regulaminy praktyk dla każdego kierunku/specjalności- dostępne są na stronach poszczególnych instytutów.

Znajdziesz nas tutaj