Przejdź do treści strony

Akademia Pomorska w Słupsku

KDN - Konstytucja Dla Nauki Jubileusz 50 lecia Akademii Pomorskiej w Słupsku Godło

Studenci

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Stypendium socjalne

Wnioski o stypendia na rok 2019/2020 będą dostępne na stronie najpóźniej od 15 września 2019 roku.

Przepisy dotyczące przyznawania świadczeń dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 będą tożsame z przepisami dotyczącymi świadczeń dla studentów, z wyjątkiem stypendium Rektora.

W roku akademickim 2019/2020 o stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się student/doktorant, którego dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza  1 045 zł netto.

Stypendium przyznawane będzie wyłącznie na udokumentowany wniosek studenta – wzór wniosku dostępny na stronie najpóźniej od 15 września 2019 roku.

Student/doktorant ubiegający się o stypendium socjalne jest zobowiązany do dołączenia w pierwszej kolejności następujących dokumentów:

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach lub braku dochodów za 2018 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny (np. studenta, matki, ojca, małżonka, brata, siostry). Oddzielne zaświadczenia małżonków w przypadku łącznego rozliczenia, wzór stanowi - załącznik nr 9:
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, dotyczące osób rozliczających się na podstawie ryczałtu lub karty podatkowej, zawierające informacje o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku –w roku 2018 r. Oświadczenie w sprawie osiągnięcia dochodu z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej;
  •  Zaświadczenie z ZUS-u lub od pracodawcy, członków rodziny, którzy osiągnęli dochód o wysokości odprowadzonych składkach na ubezpieczenia zdrowotne w roku kalendarzowym (2018 r.) poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia;
  • Zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku posiadania gruntów rolnych;
  • Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta, o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha rzeczywistych i przeliczeniowych posiadanych w roku poprzedzającym rok akademicki (na zaświadczeniu prosimy o podanie roku poprzedzającego rok akademicki).W przypadku, gdy gospodarstwo jest dzierżawione, należy poza w/w zaświadczeniem przedstawić dodatkowo:     - umowę dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,   - umowę zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,- umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich za środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
  • Zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkół - do składu rodziny wliczane są dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia - oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (w tym przypadku należy przedstawić zaświadczenie ze szkoły lub dokument stwierdzający niepełnosprawność);
  • Zaświadczenie o wysokości zasadzonych alimentów:- kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub na rzecz osób spoza rodziny, albo kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,- zaświadczenie właściwego organu przyznającego świadczenie pieniężne w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów z określeniem jego wysokości, bądź o jego braku za rok kalendarzowy, z którego określa się dochód - odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego'- kopia prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka - kopia odpisu wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację;
  • zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku studentów studiów niestacjonarnych, bezrobotnych członków rodziny studenta/doktoranta. Zaświadczenie takie jest wymagane również, w przypadku utraty dochodu. Zaświadczenie takie musi zawierać informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania.

Znajdziesz nas tutaj